S19 Babica BarwinekGDDKiA wkrótce rozstrzygnie przetarg na wykonanie koncepcji programowej dla 75-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Babica - Barwinek (gr. państwa). Przetarg obejmuje wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy drogi ekspresowej S19 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Zadanie zostało podzielone na 4 odcinki:
1. węzeł „Babica” (bez węzła) - węzeł „Domaradz” (z węzłem), ok. 23,5 km,
2. węzeł „Domaradz” (bez węzła) – węzeł „Miejsce Piastowe” (z węzłem), ok. 22,7 km,
3. węzeł „Miejsce Piastowe” (bez węzła) – węzeł „Dukla” (z węzłem), ok. 10,4 km,
4. węzeł „Dukla” (bez węzła) – Barwinek (granica państwa), ok. 18,3 km.

Łącznie w przetargu oferty cenowe złożyło 18 firm i konsorcjów. Na zadanie 1 wpłynęło 8 ofert, na kwoty od 10,9 do 18,9 mln zł, na zadanie 2 wpłynęło 14 ofert na kwoty od 7,9 do 16,1 mln zł, na zadanie 3 wpłynęło 14 ofert na kwoty od 4 do 7,3 mln zł, natomiast na zadanie 4: 13 ofert na kwoty od 6,7 do 15,2 mln zł.

Wykonawcy mogli składać oferty na dowolną ilość zadań, jednak ostatecznie będą mogli realizować maksymalnie dwa. Oznacza to, że w przypadku, gdy jeden wykonawca złożył oferty dla większej liczby zadań niż dwa i spełni wszystkie postawione w specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów z kryteriów przyjętych do oceny danego zadania, to i tak zostaną mu udzielone zamówienia na dwa pierwsze zadania (dla których złożył najkorzystniejszą ofertę) zgodnie z kolejnością numeracji zadań (od 1 do 4).

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty GDDKiA stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena - 60 pkt i kryteria pozacenowe - 40 pkt. Te ostatnie są zróżnicowane w zależności od zadania:
- dla zadania 1 są to: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie głównego projektanta mostowego i doświadczenie projektanta tunelu,
- dla zadania 2, 3 i 4 są to: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego i doświadczenie głównego projektanta mostowego.

W ramach zamówienia wykonawca:

- przygotuje koncepcję programową (KP) w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu (dla zadania 1), plan działań ratowniczych dla stadium koncepcji programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną;

- wykona kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno – inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny (dla zadania 1).

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Jej celem będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu projektu budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.  

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Rozwiązania projektowe koncepcji programowej pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19.

Przebieg odcinka S19

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich, w tym 3 tunele o łącznej długości ok. 4,65 km (zadanie 1), 42 estakady o łącznej długości ok. 15,7 km, wiadukty oraz przejścia dla zwierząt. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego 6 listopada 2015 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową (rok później decyzja środowiskowa stała się ostateczna). Zakres planowanego zamówienia obejmuje kompleksowo całą inwestycję w tym: drogę główną, drogi poprzeczne, węzły, MOPy, obwody utrzymania, wiadukty, tunele, estakady, przepusty, przejścia dla zwierząt, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wyposażenie techniczne drogi i tunelu oraz inne obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, infrastrukturę techniczną związaną i niezwiązaną z drogą, a także wszystkie inne obiekty niezbędne dla zapewnienia właściwej realizacji i eksploatacji inwestycji.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.