edroga044Droga ekspresowa S5 nie tylko skomunikuje trzy miasta wojewódzkie - Wrocław, Poznań i Bydgoszcz, ale również, poprzez autostradę A1, Gdańsk. GDDKiA pracuje nad wydłużeniem S5 do Ostródy i dalej przez Olsztyn na Mazury. W ten sposób powstanie nowy szlak komunikacyjny łączący cztery województwa, tj. warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i dolnośląskie. W układzie docelowym droga ekspresowa S5, poprzez swój zasięg i powiązanie z bazowymi elementami sieci drogowej kraju (autostrady A1, A2, A4 i A8), stanie się jednym z kluczowych ciągów komunikacyjnych.

 

3 województwa, 14 powiatów i 53 gminy
W połowie 2019 r. GDDKiA podjęła prace planistyczno-studialne nad przyszłym, możliwym przebiegiem S5 na odcinku Ostróda – autostrada A1. Jest w trakcie opracowywania studium korytarzowego, podstawowego dokumentu projektowego, kompleksowo przedstawiającego drogowe zamierzenie inwestycyjne. Studium korytarzowe obejmuje pas drogowy o szerokości ok. 5 km, natomiast obszar ujęty w studium to powierzchnia ponad 8 tys. km2 na terenie trzech województw, 14 powiatów i 53 gmin. Analizowane są potencjalne przebiegi tras w relacji z obszarami o różnych funkcjach przestrzennych, w tym objętych ochroną (środowisko przyrodnicze, zabytki, struktura osiedleńcza, budowa geologiczna itp.) z uwzględnieniem istniejącego planowanego zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzone analizy interdyscyplinarne pozwalają wszechstronnie ocenić porównywane trasy drogowe, jak i zaproponować optymalny przebieg studiowanej trasy drogowej, która będzie przedmiotem szczegółowych analiz na kolejnych etapach przygotowania inwestycji.

Na etapie opracowywania studium korytarzowego GDDKiA przyjmuje pisemne propozycje i wnioski od samorządów, a uzyskane materiały podda wnikliwej analizie. Porówna je też z danymi z pozostałych jednostek samorządu terytorialnego położonych w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji, tak by wskazać obiektywnie najlepsze dla społeczeństwa rozwiązania. Efekty prac nad studium korytarzowym poznamy w lipcu br.

Dalszym etapem, po zapewnieniu finansowania na prace przygotowawcze, będzie ogłoszenie przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Projektanci, z którymi GDDKiA podpisze umowę, w jednym ze wskazanych korytarzy zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5. Rozwiązania te przedstawione zostaną samorządom, a także lokalnej społeczności podczas spotkań informacyjnych. Zebrane podczas spotkań uwagi zostaną rozpatrzone przez projektantów przed złożeniem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zatwierdzi przebieg przyszłej S5.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.