edroga280Budowa obwodnicy wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu w Sanoku i całym województwie podkarpackim. 1 października umowę na dofinansowanie unijne projektu „Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28”.

 

Uroczystość odbyła się w trakcie konferencji „Program dla Bieszczad” zorganizowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Wartość dofinansowania UE dla projektu wyniesie prawie 144 miliony złotych. Całkowita wartość projektu przekroczy 207 milionów złotych.

Celem przedsięwzięcia jest budowa obwodnicy Sanoka o długości 6,70 km w ciągu drogi krajowej nr 28. Inwestycja pomoże odciążyć miasto Sanok od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawi warunki ruchu na drogach krajowych nr 28 i 84.

Wdrożone rozwiązania przyczynią się do poprawy warunków życia dla mieszkańców terenów zabudowy sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi oraz pozwolą na usprawnienie ruchu tranzytowego przez województwo podkarpackie.

W ramach inwestycji poza budową obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej 28 przewidziano m.in. następujące działania towarzyszące:
• budowę czterech skrzyżowań zapewniających powiązania obwodnicy z istniejącym układem drogowym,
• budowę dróg w liniach rozgraniczających drogi krajowej o funkcji innej niż krajowa, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania inwestycji,
• budowę i przebudowę odcinków innych dróg poprzecznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych) krzyżujących się z przedmiotową inwestycją ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej przekroczenia,
• budowę obiektów inżynierskich, elementów infrastruktury drogowej oraz urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• budowę oraz przebudowę uzbrojenia,
• budowę oświetlenia drogowego.

Droga krajowa nr 28, przebiegająca obecnie przez Sanok, jest zaliczana do podstawowego układu komunikacyjnego Polski. Dla mieszkańców miasta i regionu oznacza to znaczną uciążliwość spowodowaną tranzytem pojazdów ciężkich, na który nakłada się ruch lokalny.

- Ukończenie obwodnicy zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ułatwi dojazd do przejść granicznych południowo-wschodniej części kraju - powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

- Budowa nowej obwodnicy Sanoka ma duże znaczenie dla poprawy jakości regionalnych powiązań komunikacyjnych – podkreślił Krzysztof Rodziewicz z CUPT. - Jednocześnie inwestycja pomoże wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, co poprawi komfort życia mieszkańców Sanoka.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.