edroga001GDDKiA wysłała zaproszenia do składnia ofert do szesnastu wykonawców zainteresowanych budową obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. Zatwierdzono też decyzję umożliwiającą kontynuację przygotowania dokumentacji STEŚ (Studium Ekonomiczno-Techniczno-Środowiskowe), koniecznej do rozpoczęcia budowy obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej 62.

- Ciszę się, że kolejna ważna inwestycja, budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego na trasie S17, przechodzi do drugoiego etapu postępowania przetargowego. Także budowa obwodnicy Łochowa staje się coraz bliższa. 27 lutego przekażemy również zaproszenie do składania ofert dla budowy drogi ekspresowej S19, od węzła Lasy Janowskiego do węzła Nisko Południe - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

Uzyskanie modyfikacji decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego umożliwiło przejście do drugiego etapu przetargu. Przyszły wykonawca będzie musiał zaktualizować istniejącą dokumentację do obecnie obwiązujących przepisów.

Jednojezdniowa obwodnica, o długości około 9,6 km, przebiegać będzie po wschodniej stronie miasta. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 powstanie węzeł Tomaszów Północ, a na włączeniu do przebiegu DK17 - węzeł Tomaszów Południe. W obrębie obu węzłów trasa będzie miała docelowy dwujezdniowy przekrój. Nad doliną rzeki Sołokiji droga ekspresowa pobiegnie estakadą, zbudowane zostaną również drogi dojazdowe o łącznej długości 13,8 km przeznaczone do obsługi ruchu lokalnego.

Wykonawcy zaproszeni do składania ofert zadeklarują również czas realizacji inwestycji (od 34 do 37 miesięcy) oraz ewentualne wydłużenie gwarancji z 5 do 10 lat. Te kryteria będą uwzględniane przy ocenie ofert cenowych potencjalnych wykonawców (5 proc. czas, 5 proc. gwarancja, 90 proc. cena). Umowę z wykonawcą GDDKiA planuje podpisać w IV kwartale 2017 roku.

Z kolei dla 8,2-km obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62 zostanie opracowany STEŚ. Zadanie, podzielone na dwa odcinki, obejmuje budowę drogi klasy GP o prędkości projektowej 100 km/h, o długości 6,2 km oraz drogi klasy GP o prędkości projektowej 70 km/h, o długości 2 km. Zbudowane zostaną również m.in. wiadukty, urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe, odwodnienia i kanalizacja teletechniczna.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.