contentmap_plugin

IMG 0492Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Kocmyrzowskiej. Zamówienie dotyczy odcinka od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach do granic administracyjnych Krakowa oraz fragmentu drogi wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Prusy. Inwestycja znacznie poprawi obsługę komunikacyjną w tej części Krakowa.

– W ciągu kilku lat przebudujemy dla mieszkańców spory odcinek ulicy Kocmyrzowskiej, a także fragment drogi wylotowej na Proszowice, leżący poza granicami miasta. Zadanie będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, tzn. że wykonawca będzie musiał przygotować dokumentację projektową, uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz wykonać samo zadanie – mówi Janina Pokrywa, dyrektor ZIM. Zgodnie z harmonogramem, przetarg powinien się zakończyć zimą. - Pierwsza połowa przyszłego roku to czas na przygotowanie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o ZRID i uzyskanie samego pozwolenia. Liczymy, że prace budowlane rozpoczną się jeszcze w przyszłym roku – zaznacza dyrektor ZIM.

Rozpisanie przetargu było możliwe m.in. dzięki zawarciu umowy pomiędzy Gminą Kraków i Województwem Małopolskim w sprawie współpracy przy realizacji tej inwestycji. Dokument podpisany w połowie października reguluje kwestię współdziałania miasta i województwa przy modernizacji trasy wylotowej z Krakowa do Proszowic. Umowa dotyczy także finansowego udziału stron w tym projekcie, którego szacowana wartość wynosi ok. 70 mln zł.

W części leżącej w granicach Krakowa zadanie będzie polegać na rozbudowie 3 km odcinka ulicy Kocmyrzowskiej od ul. Darwina do granicy miasta do tzw. drogi głównej mającej po dwa pasy w każdym kierunku. Stąd konieczna będzie dobudowa drugiej jezdni, a także przebudowa istniejących skrzyżowań, infrastruktury technicznej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej oraz budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, peronów przystankowych. Ważnym elementem zadanie będzie też modernizacja torowiska tramwajowego, pętli końcowej i terminala autobusowego.

ZIM zajmie się także przebudową 160 metrów drogi wojewódzkiej nr 776 leżącej już poza granicami Krakowa, na terenie miejscowości Prusy. Oba projekty, a więc krakowski odcinek oraz fragment poza granicami miasta, będą realizowane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Usprawnienie połączeń w korytarzu północ – południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T.”

Miasto i województwo będą się ubiegać o unijne dofinansowanie dla tej inwestycji – oddzielnie dla każdego z zadań – z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. ZIM przygotowuje obecnie wniosek aplikacyjny dla fragmentu krakowskiego. - Jest szansa, że około połowy kosztów realizacji naszego odcinka inwestycji pokryje Unia Europejska – zaznacza Janina Pokrywa.

Miasto będzie też współpracować z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która w tym rejonie realizuje drogę ekspresową S7 z Krakowa do węzła Widoma. – Jednym z elementów projektu GDDKiA jest węzeł drogowy z ulicą Kocmyrzowską. Zależy nam na właściwej koordynacji obu sąsiadujących ze sobą projektów infrastrukturalnych zarówno na etapie przygotowania, jak i samej realizacji – wyjaśnia dyrektor Pokrywa. W tym celu zawarte zostało porozumienie między ZIM a GDDKiA.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.