8c3c20d68f6d7a4fde6694fe16a84bd312 lipca, w związku z pracami przy budowie Węzła Łękno, wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu na ul. Słowackiego w Szczecinie.

 

Po popołudniowym szczycie komunikacyjnym po godzinie 18:00, na czas budowy kanalizacji deszczowej, wprowadzona została czasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Słowackiego na odcinku od ul. Zaleskiego do ul. Żupańskiego. Wprowadzono ruch jednokierunkowy dla samochodów od ul. Zaleskiego do ul. Żupańskiego. Ruch dwukierunkowy został zachowany wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej.

Kierowcy mogą korzystać z objazdu wytyczonego ulicami Żupańskiego – Niemierzyńską – Papieża Pawła VI. Wykonawca deklaruje zakończenie prac na tym odcinku do końca sierpnia br.

O inwestycji
Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę poziomowego skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Całkowity koszt prac to ponad 128,9 mln zł.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 mln zł.

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351” finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

Źródło: UM Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.