edroga001Lubuski Urząd Wojewódzki wznowił postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 282 w ramach inwestycji zakładającej budowę mostu przed rzekę Odrę w Milsku. – To bardzo dobra informacja. Pozwolenie będzie bowiem ważnym krokiem w procesie budowy drogi i mostu – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

Przetarg na budowę mostu na Odrze w Milsku wraz z budową obwodnic wsi Zabór, Łaz i Milsko (w systemie zaprojektuj-wybuduj) został rozstrzygnięty w 2017 r. Wygrała go firma MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Aby budowa mogła się rozpocząć potrzebne jest zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydawane przez wojewodę. Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w 2018 roku. Jednak na wniosek inwestora zostało zawieszone. Ostatnio wojewoda wznowił postępowanie w tej sprawie.

Most w Milsku wraz z nowym przebiegiem drogi nr 282 jest jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych w regionie. Znacznie skróci on dojazd do Wschowy i Sławy oraz wzmocni komunikacyjną integrację regionu. Na inwestycję składa się budowana drogi wojewódzkiej i ok. 380 m mostu. W sumie prace dotyczą ok. 9 km trasy.

Zakres inwestycji:
- budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 (dł. ok. 9,2 km) wraz z budową skrzyżowań na przecięciu z drogami publicznymi (2 skrzyżowania typu rondo, 2 skrzyżowania skanalizowane),
- budowa/przebudowa dróg innych kategorii,
- budowa / przebudowa systemu odwodnienia, w tym odwadniających korpus drogowy jak: rowy przydrożne, rowy melioracji szczegółowej, rowy melioracji podstawowej, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające (osadniki, separatory), zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i inne,
- budowa dodatkowych jezdni (dróg zbiorczych) wraz z mijankami,
- budowa infrastruktury rowerowej,
- budowa nowego mostu przez rzekę Odrę (dł. ok. 380 m),
- budowa nowego mostu przez rzekę Śmigę (dł. ok. 23,5 m),
- budowa nowych przejazdów gospodarczych PG 1, PG 2;
- elementy oświetlenia obiektu mostowego na rzece Odrze,
- elementy oświetlenia skrzyżowań skanalizowanych,
- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury technicznej,
- wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- nasadzenia drzew i krzewów.

Źródło: LUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.