ASFALTZachodniopomorski ZDW, wraz z pięcioma innymi zarządami dróg wojewódzkich, przygotowuje jednolite wytyczne diagnostyczne stanu nawierzchni dróg.

 

Umowę w tej sprawie podpisały województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i podlaskie. Nowy system uwzględni współczesne możliwości pomiarowe i technologiczne. Ujednolicenie standardów pomoże w przyszłości stworzyć spójną klasyfikację stanu nawierzchni dróg wojewódzkich w północnej Polsce.

W latach 90. w całej Polsce zaczął obowiązywać System Oceny Stanu Nawierzchni tzw. SOSN. W tym systemie wszystkie drogi publiczne powinny przechodzić okresowe badania nawierzchni, które pozwalają zakwalifikować je do jednej z czterech klas. Najwyższa klasa A to drogi nie wymagające zabiegów remontowych, w klasie B zalecane są prace profilaktyczne i usunięcia drobnych usterek. Klasa C to nawierzchnie w stanie niezadawalającym, które powinny zostać objęte planowanymi zabiegami, a klasa D to nawierzchnie w stanie złym, kwalifikujące się do natychmiastowego zabiegu remontowego.

Standardowo SOSN obejmuje badanie pięciu parametrów. Należą do nich: stan spękań, równość podłużna, koleiny, stan powierzchni, właściwości przeciwpoślizgowe. Wszystkie badania składające się na SOSN, wykonywane są za pomocą specjalistycznych urządzeń. Równość podłużna i poprzeczna mierzona jest za pomocą profilografów laserowych lub ultradźwiękowych. Cyklicznie bada się również nośność nawierzchni i jej właściwości przeciwpoślizgowe.

W praktyce za pomocą SOSN w Polsce badano tylko drogi krajowe, natomiast Zarządy Dróg Wojewódzkich prowadziły badania wybiórczo i bardzo rzadko na całej sieci swoich dróg. Wytyczne opracowane przez GDDKiA kładły nacisk na pomiary parametrów techniczno-eksploatacyjnych dróg krajowych. Parametry te nie obowiązywały dróg wojewódzkich, więc Zarządy Dróg Wojewódzkich wykonywały własne i dość zróżnicowane badania stanu nawierzchni drogowej.

Stąd idea opracowania jednolitych wytycznych dotyczących diagnostyki stanu nawierzchni, które pozwoliłyby ocenić stan sieci drogowej oraz zaplanować strategię utrzymaniową przez każde z województw biorących udział w projekcie.

Jednolita diagnostyka nie tylko umożliwia ocenę aktualnego stanu technicznego nawierzchni, ale również pozwala przewidzieć jakim zjawiskom będzie podlegać jezdnia w przyszłości. Dane takie dostarczają zarządcy przekonujących argumentów o koniecznych naprawach i przebudowach, co ma wpływ na projektowanie budżetów samorządowych.

Aby sieć drogowa nie ulegała zbyt dużej degradacji, nawierzchnia powinna być remontowana średnio co 15 lat. Sieć dróg wojewódzkich w zachodniopomorskim ma blisko 2111 km. Aby ją utrzymać w całości w zadowalającym stanie, ZZDW powinno każdego roku przebudowywać i remontować około 140 kilometrów dróg. Gdy nie realizuje się tego planu, to pomimo wysokich nakładów finansowych, coraz więcej dróg stopniowo przechodzi do klas niższych.

Zgodnie z podpisaną umową, wyłoniona w przetargu, niemiecka firma Heller opracuje nowe zasady, zakres i metody diagnostyczne, właśnie dla dróg wojewódzkich. Dotyczyć one będą badań równości podłużnej i poprzecznej, właściwości przeciwpoślizgowych, cech powierzchniowych i nośności nawierzchni drogowych. A także konstrukcji nawierzchni, fotorejestracji pasa drogowego, oceny stanu i metod analitycznych. Opracowane zostaną również wytyczne kontroli jakości badań, czyli np. wymagania homologacyjne sprzętu pomiarowego.

Prace nad nowym system powinny zostać zakończone w październiku tego roku.

Źródło: ZZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.