lopataZakończył się pierwszy etap badań archeologicznych na południowej części ul. Dworcowej w Żninie. Ich wyniki są zaskoczeniem. Okazuje się, że na niewielkim cmentarzu znajdowało się duża liczba grobów i natrafiono na ślady znacznie starszego osadnictwa. Przy okazji ważnej inwestycji drogowej zabezpieczono liczne artefakty obrazujące historię Pałuk.

 

Na obszarze 12 arów zarejestrowano i przebadano 173 obiekty archeologiczne kultury łużyckiej i 6 obiektów nowożytnych związanych z funkcjonowaniem cmentarza. Odsłonięto 227 jam grobowych, z których wydobyto 222 szkielety. Z badań wynika, że przeważały pochówki dziecięce. W wielu grobach znajdowały się różne przedmioty typu zabawki, butelki, monety. Cmentarz prawdopodobnie funkcjonował od połowy XIX wieku do 1945 roku. Z relacji mieszkańców wynika, że teren zniwelowano w latach 70. XX wieku.

Ślady osady kultury łużyckiej to między innymi pozostałości jam zasobowych, prawdopodobnie zagłębionego w ziemi obiektu mieszkalnego, elementy pieca o komorze zagłębionej, liczne fragmenty naczyń ceramicznych (7791 szt.), przedmiotów kamiennych (39 szt.). Archeolodzy datują występowanie osady na tym terenie na przełom V epoki brązu i okresu halsztackiego.

Archeolodzy natrafili też na grób zbiorowy z 12 szkieletami ułożonymi warstwowo. Najprawdopodobniej to ofiary działań wojennych z czasów II wojny światowej, być może nieliczna ludność niemiecka rozstrzelana w 1945 roku. Szczątki zostaną przeniesione na cmentarz komunalny w Bydgoszczy za zgodą pastora gminy ewangelickiej.

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 251 prowadzona jest na 15-kilometrowym odcinku ze Żnina do Damasławka. W ramach zadania jezdnia otrzymuje szerokość 7 metrów. Zaprojektowano 6 skrzyżowań skanalizowanych (z prawoskrętami i lewoskrętowami) z drogami powiatowymi, 22 skrzyżowania z drogami gminnymi, a także 20 nowych zatok autobusowych i trzywlotowe rondo w Juncewie. Konstrukcja drogi jest wzmacniana do przenoszenia obciążeń rzędu 10 ton na oś. Przy trasie powstają też ciągi pieszo-rowerowe: to możliwe dzięki współpracy z samorządami lokalnymi – gminą Żnin i Janowiec Wielkopolski – które partycypują finansowo w budowie tej infrastruktury. Inwestycja kosztuje 46,9 mln zł.

Jesienią oddano do użytku odcinek DW nr 251 o długości około 7,5 kilometra poza miastem. Obecnie prace skupiają się na dokończeniu budowy ronda w Juncewie i odcinka w Sarbinowie. W związku z koniecznością prowadzenia II etapu prac archeologicznych (po północnej stronie Dworcowej) i niezbędnymi dodatkowymi wymianami gruntu na ul. Dworcowej i Aliantów wykonawca będzie prowadził prace również w okresie wiosennym.

Źródło: ZDW w Bydgoszczy

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.