euroEuropejski Bank Inwestycyjny przyznał kredyt w wysokości 700 mln euro na ukończenie budowy autostrady A1 dzięki modernizacji odcinka Tuszyn-Częstochowa oraz modernizację odcinka Poznań-Szczecin linii kolejowej E59.

 

Odcinek Tuszyn-Częstochowa Autostrady A1
Brakujący odcinek autostrady A1 pomiędzy Tuszynem a Częstochową liczy ok. 81 km. Kredyt zasili Krajowy Fundusz Drogowy (KFD), który finansuje budowę i przebudowę dróg krajowych w Polsce, w tym przede wszystkim autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic miast.

Autostrada A1 to fragment transeuropejskiego korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk. Docelowo na terenie Polski trasa ma mieć prawie 570 km długości i połączy Trójmiasto, Toruń, Łódź, Częstochowę oraz Górny Śląsk z granicą państwa z Czechami. Zakończenie budowy tego odcinka autostrady A1 i pozostałych fragmentów od Częstochowy do Pyrzowic pozwoli na przejazd z trójmiejskich portów do południowej granicy z Czechami w czasie skróconym do ok. 5 godzin. Podniesie to zdecydowanie konkurencyjność polskich portów i zachęci do korzystania z ich usług kontrahentów z takich krajów jak Czechy, Słowacja czy Węgry. Trasa poprawi nie tylko sam komfort podróży, ale również bezpieczeństwo podróżnych.

- Korytarze transportu drogowego i kolejowego w Europie są dobrze rozwinięte na osi wschód-zachód, gorzej jest na osi północ-południe. Z tego powodu EBI, jako bank Unii Europejskiej, wspiera projekty, które niwelują tę różnicę – powiedział Vazil Hudák, wiceprezes EBI, który nadzoruje działalność EBI w Polsce i w krajach objętych unijną polityką spójności, jak również sektor transportowy. - Ukończenie budowy autostrady A1 będzie kamieniem milowym dla systemu drogowego w Polsce i dla całego europejskiego korytarza transportowego łączącego Bałtyk z Adriatykiem. Bardziej płynny ruch w osi północ-południe przyniesie Polsce korzyści zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym – dodał Vazil Hudák.

- Od 2004 roku, czyli od 15 lat, budowa praktycznie wszystkich dróg krajowych w Polsce, w tym autostrad, dróg ekspresowych czy obwodnic miast, powstaje z udziałem środków Krajowego Funduszu Drogowego zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przez te 15 lat łączne wydatki KFD na budowę dróg w Polsce wyniosły 144 mld złotych, co przełożyło się na sfinansowanie budowy ponad 1 200 km odcinków autostrad i 1 900 km odcinków dróg ekspresowych – powiedział Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK.

Korytarz Bałtyk-Adriatyk jest częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, wspieranej przez Unię Europejską. EBI od ponad 10 lat finansuje projekty modernizacji dróg w Polsce w ramach sieci TEN-T i już zaangażował się w finansowanie zarówno północnego, jak i południowego odcinka autostrady A1.

Odcinek Poznań-Szczecin linii kolejowej E59
Europejski Bank Inwestycyjny podpisał również ważną umowę o współpracy ze spółką PLK Polskie Linie Kolejowe, polskim operatorem krajowej infrastruktury sieci kolejowej. Na modernizację odcinka Poznań-Szczecin (195 km) linii kolejowej E59, która znajduje się również w głównym korytarzu TEN-T Bałtyk-Adriatyk i biegnie z północy na południe w zachodniej części Polski, Bank przyznał kredyt w wysokości 400 mln EUR. Umowa została podpisana w dwóch transzach: pierwsza w kwietniu (140 mln EUR), druga – w tym tygodniu (260 mln EUR).

- EBI i PLK współpracowały w ciągu ostatnich lat przy kilkunastu projektach i jest to kolejny przykład systematycznej modernizacji sieci kolejowej w Polsce przy wsparciu UE, w tym na osi północ-południe. EBI chętnie wspiera Polskę w rozwoju nowoczesnego i zrównoważonego systemu transportowego. Oprócz poprawy stanu dróg i autostrad równie ważna jest modernizacja infrastruktury kolejowej, bowiem ma to dodatkowy pozytywny wpływ na środowisko dzięki ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych – powiedział Vazil Hudák.

Projekty TEN-T obejmujące zarówno transport drogowy, jak i kolejowy uzyskały wsparcie nie tylko w postaci kredytów EBI, ale także znacznych dotacji UE, które zapewniły niezbędne finansowanie całkowitych kosztów projektów.

Źródło: EBI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.