roboty drogoweW Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni ogłoszony został przetarg, który ma wyłonić wykonawcę remontu nawierzchni ul. Długi Targ na Głównym Mieście w Gdańsku. Przeprowadzenie prac, które uzależnione jest od wydania pozytywnej decyzji przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, planowane jest na jesień 2019 roku. Według planu roboty potrwałyby od drugiej połowy września do końca roku. Termin składania ofert przez wykonawców upływa 22 lipca.

 

- Docelowy projekt rewitalizacji Drogi Królewskiej jest na etapie koncepcji. To szczególne miejsce. Prace na tak dużą skalę w tak ważnym z punktu widzenia turystycznego miejscu wymagają przygotowania zarówno pod względem finansowym, technologicznym, logistycznym i formalnym - mówi Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. To obszar wpisany do rejestru zabytków i niezbędne jest uzyskanie pozytywnej opinii oraz decyzji PWKZ. Remont zaplanowany na ten rok jest potrzebny i bardzo mnie cieszy. Otrzymaliśmy pozytywną opinię PWKZ planu remontu, teraz liczymy na pozytywną decyzję, która umożliwi rozpoczęcie prac po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na remont Długiego Targu – podkreśla Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Obecną nawierzchnię ul. Długi Targ stanowią zarówno płyty granitowe, jak i kostka kamienna. W efekcie eksploatacji część płyt posiada pęknięcia i wyszczerbienia. Z tego względu mogą być one mało komfortowe dla poruszających się ulicą pieszych. Dodatkowo nawierzchnia nie jest dostosowana do obsługi imprez masowych organizowanych na Długim Targu, a także do ruchu pojazdów służb komunalnych.

Dotychczasowe roboty utrzymaniowe polegały na usuwaniu pękniętych płyt i zastępowaniu ich kostką kamienną. W efekcie układ przestrzenny nawierzchni został zaburzony, a jego charakter jest nieregularny.

Zaplanowane na jesień prace mają na celu poprawę równości nawierzchni, poprzez zastosowanie płyt granitowych. Tym samym na Długim Targu przywrócony zostanie układ formy przestrzennej, który wykonany został w latach 1971-1973. Wówczas wykonano przebudowę nawierzchni całego Traktu Królewskiego, zastępując kostkę brukową płytami granitowymi.

Zakres prac będzie obejmował rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni ulicy z odzyskaniem dotychczasowych materiałów kamiennych. Następnie wyregulowane zostaną urządzenia naziemne infrastruktury technicznej – skrzynki zasuw i zaworów oraz studnie kanalizacyjne i teletechniczne. Kolejnym etapem robót będzie wykonanie podbudowy, a zwieńczeniem prac ułożenie nowej nawierzchni z płyt granitowych i kostki kamiennej. Roboty prowadzone będą na odcinku Długiego Targu pomiędzy ulicami Ławniczą a Pończoszników i obejmą środkowy pas ulicy zlokalizowany pomiędzy słupami oświetlenia ulicznego.

Ze względu na fakt, iż ulica Długi Targ znajduje się w układzie urbanistycznym Gdańska wpisanym do rejestru zabytków, przeprowadzenie remontu nawierzchni musi zostać poprzedzone pozytywną decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W przypadku jej wydania PWKZ będzie również sprawował nadzór archeologiczny w trakcie wykonywania prac.

Źródło: GZDiZ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.