edroga614W Biurze Rozwoju Gdańska trwają prace nad Gdańskim standardem ulicy miejskiej. Dokument ma regulować zasady projektowania nowych ulic i przyczynić się do poprawy stanu istniejącego. Do 2 lutego na adres Biura Rozwoju Gdańska można składać propozycje do przedstawionych założeń.

 

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań poprawiających jakość ulic wyraźnie uwidoczniła się podczas zeszłorocznych konsultacji społecznych dotyczących projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska". Wiele spośród wniosków, które wówczas wpłynęły do Biura Rozwoju Gdańska, dotyczyło ulic. Wówczas zdecydowano się na sporządzenie dodatkowego opracowania poświęconego wyłącznie temu tematowi.

Ustalone priorytety
Dokumentem tym jest "Gdański standard ulicy miejskiej", nad którym obecnie trwają prace. Wytyczne w nim zawarte będą obowiązywać podczas projektowania nowych ulic, będą także służyć do poprawy stanu istniejącego. Zgodnie z zapisami zawartymi w Strategii Gdańsk 2030+, przy urządzaniu miejskich ulic najwyższy priorytet zyskają piesi, rowerzyści oraz transport zbiorowy.

– Dokument będzie wskazywał projektantom modelowe rozwiązania oraz wytyczne nt. szczegółów zagospodarowania pasa drogowego. Zostanie także wprowadzony obowiązek każdorazowego przeanalizowania i porównania indywidualnych uwarunkowań i lokalnych potrzeb z modelowymi rozwiązaniami – wyjaśnia Edyta Damszel-Turek, Dyrektor BRG.

Konsultacje na warsztatach
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w Biurze Rozwoju Gdańska odbyły się warsztaty, w których wzięli udział przedstawiciele jednostek miejskich związanych z projektowaniem, budowaniem czy utrzymaniem gdańskich ulic, radni miejscy i dzielnicowi oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zadaniem uczestników warsztatów było ułożenie przekroju ulicy, zgodnie z zaproponowanymi priorytetami gdańskiego standardu, a także wskazanie lokalizacji elementów infrastruktury podziemnej. Druga część polegała na zastosowaniu opracowanego przekroju do konkretnej lokalizacji. Celem warsztatów było wspólne wypracowanie założeń do Gdańskiego standardu ulicy miejskiej. W ich wyniku ustalono m.in., że standard będzie zawierał modelowe rozwiązania, które staną się punktem wyjścia do wypracowania wraz z mieszkańcami wyglądu i charakteru konkretnych ulic (na etapie sporządzania projektów wykonawczych).

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.