Innowacyjne AIBDiMAktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe (AIBDiM) to projekt realizowany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w ramach Działania1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Powstający system ma skuteczniej niż dotychczas stosowane klasyczne bariery zabezpieczać użytkowników dróg. W skład systemu ograniczającego drogę wchodzi aktywna bariera sterowana poprzez moduł identyfikujący ruch drogowy. Informacja o zdarzeniu będzie przesyłana przez system do centrum sterowania ruchem, które uruchomi odpowiednie służby. Ponadto konstrukcja bariery będzie wyposażona w określone urządzenia, które mają dostosowywać poziom powstrzymywania do aktualnego obciążenia przekazywanego na barierę przez pojazd.

Głównym celem projektu AIBDiM jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej konstrukcji bariery. Efekt tych prac jest kierowany do firm zainteresowanych wprowadzaniem do produkcji i do stosowania rozwiązań nowoczesnych i skuteczniejszych w zapewnianiu bezpieczeństwa. - Zadaniem nowego typu bariery jest aktywne dostosowywanie się do poziomu powstrzymywania do najeżdżających pojazdów. Ponadto chodzi o to, by w przypadku poziomów powstrzymywania H2, czyli barier mogących podtrzymać autobus o masie 13 ton, bariery te były również bezpieczne dla samochodów osobowych o masie 900 kg. I to powstrzymywanie powinno być łagodne tak, by ten wskaźnik intensywności uderzenia był odpowiedni dla obciążenia, jakie idzie na konstrukcję od samochodu osobowego – mówi Tadeusz Dzienis z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

„Inteligencją”, związaną z konstrukcją barier, jest moduł służący do identyfikacji ruchu, zapewniający pomiar natężenia ruchu oraz określenie ilościowego udziału samochodów ciężarowych i autobusów, a także określenie prędkości poruszających się pojazdów. Drugi z kolei moduł „inteligencji” systemu identyfikuje zdarzenie drogowe, realizuje pomiar przyspieszenia i identyfikuje masę pojazdu w czasie zdarzenia. Następny moduł służy powiadamianiu o zdarzeniu centrum zarządzania ruchem, które uruchamia odpowiednie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na danym odcinku drogi. Oczywiście elementem systemu jest sama bariery wyposażona w te aktywne elementy konstrukcyjne, które reagują na obciążenie przekazywane przez pojazd (wyposażona w elementy konstrukcyjne aktywnie regulujące poziomem rozpraszanej energii). Dzięki współpracy tych modułów jest uaktywniana bariera, która w sposób dynamiczny reaguje na zaistniałą sytuację w zakresie przeciążenia i zachodzących relacji samochód-bariera.

Zgodnie z założeniami projektu konstrukcja bariery w systemie AIBDiM powinna mieć co najmniej poziom powstrzymywania H2i spełniać wymagania normy PN-EN 1317-1 i -2 „Systemy ograniczające drogę”. Bariery te są już poddawane testom zderzeniowym. – W przypadku rutynowych testów analizujemy przeciążenia w odpowiednim przedziale, ponieważ z tych przeciążeń wyliczamy wskaźnik intensywności zderzenia. Według tego wskaźnika określamy czy uderzenie samochodu w barierę powoduje negatywne skutki dla osób w pojeździe. W przypadku naszej koncepcji inteligentnej bariery chodzi o to, by ta intensywność zderzenia była regulowana i była niższa od tej uzyskiwanej w barierach klasycznych. Trzeba dodać, że przy poziomach powstrzymywania H2 producenci barier mają problem z konstrukcjami, ponieważ o ile powstrzyma ona autobus, to wskaźnik intensywności zderzenia dla samochodów osobowych wychodzi dość wysoki, niemal na granicy określającej szanse przeżycia – podkreśla Tadeusz Dzienis.

Inteligentna bariera jest unikatową konstrukcją. W tej chwili już niemieckie firmy wyrażają zainteresowanie wdrożeniem do stosowania rozwiązania stworzonego przez polskich inżynierów. IBDiM pierwsze wdrożenia w kraju planuje na jesień tego roku, między innymi w Warszawie.

- Nawet jeśli te bariery będą droższe od klasycznych, to koszt społeczny jest zasadniczym argumentem za ich instalacją, bo życie ludzkie jest bezcenne – podkreśla Tadeusz Dzienis.

AS

Tadeusz Dzienis prezentował projekt AIBDiM na seminarium „Inteligentne Systemy Transportowe ITS - możliwości, projekty i wdrożenia”, które odbyło się w IBDiM 12 kwietnia br. W trakcie tego spotkania uczestnicy zapoznali się z różnorodnymi sposobami wykorzystania ITS w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu. Organizatorami seminarium byli: Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.