edroga364Modernizacja infrastruktury transportowej i poprawa układu komunikacyjnego na Podtatrzu - to główne założenia listu intencyjnego, który podpisali minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, Piotr Bąk, starosta tatrzański, Krzysztof Faber, starosta nowotarski, Grzegorz Watycha, burmistrz Nowego Targu i Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego.

 

Podtatrze, rozumiane jako obszar Podhala, Spisza, Orawy, Pienin i Gorców, pełni unikatową rolę w polskim społeczeństwie. Tworzy wybitny depozyt kulturowy odwołujący się do tożsamości narodowej i kulturowej Polaków. W jego obszarze mieszczą się m.in. cztery górskie parki narodowe.

Dla poprawy dostępności regionu konieczna jest modernizacja infrastruktury transportowej i poprawa układu komunikacyjnego opierającego się w większym zakresie na wykorzystaniu niskoemisyjnego transportu zbiorowego, który zapewni sprawny i bezpieczny przyjazd pod Tatry.

– Jesteśmy konsekwentni w działaniu. Przy wsparciu różnych instytucji Podtatrze powinno mieć swój program rozwoju turystycznego, podobnie jak mają go już Bieszczady, a wkrótce mieć będą Dolny Śląsk, Beskid Śląski czy Sądecczyzna. Chcemy, by w 2030 roku dostępność do polskich ośrodków górskich była taka sama jak w Alpach – zaznaczył minister Adamczyk.

- Inicjująca program konferencja zakopiańska odbyła się w maju, a już dziś podpisaliśmy list intencyjny. Nikogo nie muszę przekonywać, jak bardzo obciążony jest układ komunikacyjny prowadzący do stolicy polskich Tatr. Chcemy uczestniczyć w programie, którego formuła jest otwarta na konieczne uzupełnienia i rozszerzenia - przekonywał Witold Kozłowski, marszałek Małopolski.

Program rozwoju systemu transportowego obszaru Podtatrza, czyli powiatów tatrzańskiego i nowotarskiego obejmie gminy: Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Kościelisko, Biały Dunajec, Nowy Targ, Miasto Nowy Targ, Rabka Zdrój, Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary.

- Realizacja listu intencyjnego przyczyni się do powstania sprawnego, nowoczesnego i zrównoważonego systemu transportowego na Podtatrzu. Poprawią się warunki ruchu drogowego, zwiększy się transport zbiorowy, w tym kolejowy. Wszystkie prace będą prowadzone w zgodzie z ochroną przyrody i obiektów kulturowych - podkreślił Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.
Inwestycje konieczne do przeprowadzenia do 2030 roku:
- uzupełnienie sieci dróg krajowych, szczególnie dróg ekspresowych w kierunku północ-południe (S7 do granicy państwa w Chyżnem oraz S7 od Krakowa do granicy z województwem świętokrzyskim),
- tworzenie nowych oraz reorganizacja regionalnych i lokalnych połączeń autobusowych – władze województwa podejmą działania mające na celu integrację z połączeniami w transporcie kolejowym, dzięki powiązaniu rozkładów jazdy oraz rozwojowi zintegrowanych ofert taryfowo-biletowych,
- aktywizacja ruchu transgranicznego Małopolski ze Słowacją, zarówno w zakresie dostosowania drogowych przejść granicznych do ruchu ciężarówek powyżej 12 t dopuszczalnej masy całkowitej, jak i zapewnienia połączeń transgranicznych ze Słowacją w pasażerskim transporcie zbiorowym,
- budowa i modernizacja linii kolejowych, umożliwiających sprawne połączenia międzynarodowe z głównymi ośrodkami w kraju oraz integrację regionu, z uwzględnieniem zapewnienia wysokiej dostępności obszarów o dużym potencjalne (ośrodków turystycznych, kultu religijnego, miejsc pamięci itp.),
- zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego poprzez przywracanie i reorganizację regionalnych oraz lokalnych połączeń autobusowych,
- tworzenie warunków do powstania i rozwoju węzłów przesiadkowych umożliwiających w transporcie publicznym zintegrowanie przewozów autobusowych z przewozami kolejowymi poprzez rozwój ofert kolejowo-autobusowych oraz wzajemne powiązanie rozkładów jazdy,
- budowa infrastruktury dla obsługi podróżnych ze szczególnym uwzględnieniem parkingów Park&Ride,
- podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych mających na celu uświadamianie potrzeby zmian zachowań transportowych i promocji idei zrównoważonego transportu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
- poprawa połączenia drogowego ze Słowacją poprzez budowę drogi S7 na odcinku Rabka-Zdrój Zabornia–Chyżne,
- dostosowanie połączeń drogowych ze Słowacją do ruchu pojazdów powyżej 12 t dopuszczalnej masy całkowitej,
- zapewnienie połączeń transgranicznych ze Słowacją w transporcie zbiorowym,
- budowa i modernizacja dróg ze szczególnym uwzględnieniem obejść drogowych miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego,
- wprowadzanie rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy systemu ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów.

Minister Andrzej Adamczyk podpisał też siedem programów inwestycyjnych dla rozwoju sieci drogowej w Małopolsce. Chodzi o budowę drogi krajowej nr 7 na odcinku Rabka – Chyżne, rozbudowę dwóch skrzyżowań na DK 47 z ul. Wojdyły i ul. Ustup na skrzyżowania typu rondo w Zakopanem, budowę obwodnicy Nowego Targu w ciągu drogi krajowej nr 49 (etap I proces przygotowawczy), rozbudowę drogi krajowej nr 28 na odcinku w Gorlicach, budowę południowej obwodnicy Wadowic w ciągu DK 28.

Podpisano także porozumienie pomiędzy GDDKiA a Wadowicami w sprawie budowy południowej obwodnicy miasta, stanowiącej nowy przebieg drogi krajowej nr 28 na odcinku w Wadowicach, od ronda gen. Leopolda Okulickiego na DK 52 do ul. Zegadłowicza (DK 28) - na włączeniu do projektowanej drogi S52 tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej oraz program inwestycyjny dla rozbudowy istniejącego odcinka A4 o dodatkowy pas ruchu oraz budowę bezkolizyjnego przejścia dla pieszych przez łącznicę autostrady A4 (węzeł Kraków Południe).

Źródło: UMWM

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.