Europejska Agencja Środowiska przygotowuje cykliczne raporty TERM, prezentujące relacje między transportem a środowiskiem w UE. W ostatniej edycji raportu szczególną uwagę poświęcono analizie transportu miejskiego.

 

Coroczny raport TERM pozwala na ocenę postępów w integracji polityki transportowej oraz polityki ochrony środowiska w UE i w realizacji celów zapisanych w tzw. Białej Księdze KE z 2011 r. oraz odpowiednich aktach prawnych. Ocena ta, zawarta w pierwszej części raportu, dokonywana jest poprzez zestaw wskaźników.

Ogólnie, w  raporcie, stwierdzono nieznaczny spadek emisji gazów cieplarnianych z transportu, wskazując jednak na konieczność dalszego jej ograniczania. Zaobserwowano niewielki spadek podróży w transporcie samochodowym oraz dość istotny wzrost popytu na podróże lotnicze. Odnosząc się do całkiem satysfakcjonującej efektywności emisyjnej nowych samochodów, zauważono, że wyniki pomiarów emisji w warunkach testowych mogą odbiegać od emisji rzeczywistych generowanych w normalnym użytkowaniu, stąd konieczne jest wprowadzenie nowych standardów. Zauważono także, że wykorzystanie energii odnawialnej w transporcie nie rośnie w oczekiwanym tempie.     

Druga część raportu TERM poświęcona jest wybranemu zagadnieniu – w aktualnej edycji skoncentrowano się na analizie transportu w miastach. Celem było m.in. zaprezentowanie roli transportu miejskiego w procesie zarządzania uwzględniającym wpływ na środowisko, w tym kwestii związanych z koniecznym przejściem z transportu opartego o samochody na transport niezmotoryzowany (podróże piesze i rowerowe) i publiczny. Analiza uwzględnia transport osób, jak i towarów, odnosi się m.in. do kwestii jakości życia w miastach, oddziaływania społecznego, rozwoju ekonomicznego obszarów miejskich, a także sposobów minimalizowania niekorzystnego dla środowiska i zdrowia człowieka wpływu transportu (np. poprzez wdrażanie niskoemisyjnych technologii, efektywne planowanie przestrzenne w celu ograniczenia konieczności podróży, opłaty za wjazd do centrum). W tej części raportu zaprezentowano przykłady kreowania miejskiej polityki transportowej oraz przedstawiono interesujące wskaźniki, jak np. Copenhagenize Index oceniający miasta pod względem przyjazności rowerom.

W raporcie stwierdzono, że podejmowane przez miasta działania na rzecz zrównoważonego transportu przynoszą pozytywne rezultaty.  Jakość życia mogłyby poprawić m.in. tzw. plany zrównoważonej mobilności w miastach – SUMPs. W analizie transportu ładunków wskazano przede wszystkim na konieczność poprawy logistyki i zwiększenia udziału nisko/nie-emisyjnych środków transportu. Zauważono, że większe poparcie społeczne miałyby inicjatywy UE odnoszące się nie tylko do kwestii oddziaływania na środowisko, ale też do tworzenia lepszej jakości życia.

W opiniowaniu wersji roboczej raportu uczestniczyli polscy eksperci – m.in. krajowe centrum referencyjne EIONET ds. transportu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).

 

 Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Europejska Agencja Środowiska

Raport A closer look at urban transport – TERM 2013: transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe http://www.eea.europa.eu/publications/term-2013

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.