edroga593W raporcie przygotowanym przez Międzynarodowe Forum Transportu (International Transport Forum) przedstawiono działania mające na celu wydłużenie okresu eksploatacji dróg. Poza tradycyjnymi rozwiązaniami inżynieryjnymi, w sprawozdaniu uwzględniono negatywną rolę ciężkich pojazdów w pogarszaniu się stanu majątku drogowego. Sprawozdanie dotyczy utrzymania i zarządzania aktywami drogowymi w sposób efektywny pod względem kosztów oraz zrównoważonego zaspokojenia popytu na drogowy transport towarowy.

 

Instytucje drogowe znają problemy związane ze starzeniem się infrastruktury i mechanizmy, które powodują pogorszenie sytuacji. Jednakże ograniczenia budżetowe i konkurencja o ograniczone zasoby publiczne często hamują lub opóźniają działania konserwacyjne. Jednocześnie popyt na transport drogowy stale rośnie i staje się coraz bardziej złożony. Tendencje te prawdopodobnie utrzymają się, co jeszcze bardziej utrudni proaktywne zarządzanie drogami. W tym kontekście digitalizacja oferuje nowe możliwości wydłużenia okresu eksploatacji zasobów poprzez lepsze i bliskie rzeczywistemu zrozumieniu struktury popytu i wpływu ruchu samochodów ciężarowych na infrastrukturę.

Przedstawione w raporcie spostrzeżenia opierają się na wiedzy członków grupy roboczej ds. polityki w zakresie wydłużenia trwałości aktywów drogowych, zwołanej przez Międzynarodowe Forum Transportu. W skład grupy weszło 27 renomowanych praktyków i pracowników naukowych z 17 krajów (w tym również z Polski), posiadających wiedzę specjalistyczną z zakresu zarządzania nawierzchniami, ruchem, dynamiki pojazdów, logistyki i ekonomii, eksploatacji ciężarówek oraz transportu.

Skuteczne wdrożenie nowego podejścia wymaga regularnych i konstruktywnych konsultacji z zainteresowanymi stronami. Osiągnięcie ambitnych celów politycznych jest bardziej prawdopodobne, gdy istnieje skuteczna współpraca pomiędzy decydentami politycznymi, właścicielami infrastruktury, branżą transportu towarowego oraz ekspertami.

Więcej na... https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policies-extend-life-road-assets.pdf

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.