contentmap_plugin

excavators 800996 960 72023 listopada została podpisana umowa na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Budować obwodnicę będzie konsorcjum firm: Vistal Gdynia S.A. i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Konsorcjum, zgodnie ze złożoną ofertą, ma 22 miesiące od daty zawarcia umowy na realizację inwestycji z gwarancją jakości na 10 lat. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych.

Wykonawca ma wybudować jednojezdniową drogę dwupasową klasy GP o długości około 6,9 km, z nawierzchnią przystosowaną do nośności 115 kN/oś.

Do zakresu prac należy ponadto budowa: skrzyżowań z dodatkowymi pasami ruchu dla relacji skrętnych, obiektów inżynierskich (w tym: wiaduktów, mostu, przepustów, murów oporowych), dróg dojazdowych (obsługujących przyległe tereny), zjazdów, zatok postojowych do kontroli pojazdów, budowa lub przebudowa chodników, przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń kolidujących z budową drogi.

Wykonać trzeba także system odwadniający drogę (kanalizację deszczową, rowy i przepusty), urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia podczyszczające wody, przejścia dla zwierząt) oraz oznakowanie i organizację ruchu. Po ukończeniu inwestycji wykonawca musi jeszcze opracować dokumentację powykonawczą i uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Koszt budowy obwodnicy wyniesie prawie 80 mln zł.

Źródło: GDDKiA

Komentarze  
Obw. DTdk73
0 #1 Obw. DTdk73 2016-11-25 15:19
Słoneczny poranek 23.11.2016 przeszedł do historii w 20 letniej batalii o Budowę Obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej dk73. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że samo obejście Dąbrowy Tarnowskiej, tylko częściowo i w niewielkim stopniu odpowiada na zagrożenia funkcjonujące, na tym istotnym szlaku komunikacyjnym. Dzięki realizacji inwestycji na osi północ-południe szczególnie zyskają polskie porty w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu, co będzie stanowiło znaczącą wartość dodaną i spowoduje zwiększenie przewagi konkurencyjnej dla krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej względem portów niemieckich i holenderskich. Obwodnica DT przyczyni się jedynie do wyprowadzenia ruchu tranzytowego poza ścisłą zabudowę, ograniczając tym samym emisję spalin oraz hałas, co jest niezwykle istotne dla mieszkańców. Natomiast dla rozwoju całej dąbrowszczyzny szalenie ważne były inne projekty: modernizacja drogi krajowej dk73 na odcinku Szczucin-Tarnów DK73 oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych, które skutkowałyby opracowaniem m.in. kosztorysu inwestorskiego w ramach Studium Wykonalności dla projektu pod nazwą „Budowa nowej linii/łącznicy kolejowej Mędrzechów – Solec Zdrój – Busko Zdrój oraz rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii nr 115 Tarnów – Szczucin”. Niestety koalicja (PO-PSL) w sejmiku wojewódzkim zatrzasnęła na wiele lat okno na świat dąbrowszczyźnie, poprzez lobbing dla linii Podłęże-Piekiełko, tym samym umiejętnie blokując budowę nowej linii/łącznicy kolejowej Tarnów – Busko Zdrój- Kielce. Dlatego najkrótszy korytarz towarowy łączący Skandynawię i Bałkany tzn. projekt pod nazwą „Budowa nowej linii/łącznicy kolejowej Mędrzechów – Solec Zdrój – Busko Zdrój oraz rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii nr 115 Tarnów – Szczucin” nie istnieje w dokumentach strategicznych województwa małopolskiego np. Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego. Poprzez niezgłoszenie wykonania studium wykonalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Przedmiotowa inwestycja nie znalazła się wśród wskazanych w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 r. (KPK). Władze województwa zaprzepaściły prace przygotowawcze w ramach KPK do 2023 r., które umożliwiłby opracowanie dokumentacji technicznej i środowiskowej, która to przyczyniłaby się do sprawnej realizacji tego projektu w kolejnym Krajowym Programie Kolejowym na lata 2023-2030.

Niepodważalne argumenty, które przejmą cześć ruchu tj. nowy most na Wiśle w ciągu drogi DW 973 i ekspresówka S7 do Krakowa, znosi idea zrównoważonego rozwoju tzn. problem wykluczenia transportowego Małopolski północno-wschodniej, która paradoksalnie nie łapie się do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Jakoś w województwie świętokrzyskim kwestia dk73 nie jest tylko sezonowym paliwem przedwyborczym, ponieważ w zaawansowanych planach inwestycyjnych istnieje tam modernizacja odcinka Kielce – Wola Morawicka wraz z obwodnicą Morawicy.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.