IMG 5231Rozpoczyna się montaż ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych na obwodnicy Częstochowy. Zabezpieczenia zostaną wykonane na odcinku drogowym autostrady A1 od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia autostrady A1 z włączeniem jej do drogi krajowej nr 1 na węźle Częstochowa Północ.

 

Montaż w metrach kwadratowych
Zamontowane zostaną panele pochłaniające o powierzchni ponad 52,7 tysięcy m2, panele odbijające o powierzchni ponad 1,7 tysiąca m2 oraz przeciwolśnieniowe o powierzchni prawie 1,2 tysiąca m2.

Zadanie dla wykonawcy
Zakres obejmuje m.in. montaż ekranów akustycznych:
• odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych (obsługa geodezyjna) w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia;
• montaż prefabrykatów żelbetowych (podwaliny żelbetowe);
• montaż wypełnień ekranów akustycznych;
• montaż drzwi ewakuacyjnych;
• uzupełnienie humusowania i obsiania nasionami traw skarp wzdłuż ekranów akustycznych;
• uzupełnienie poboczy z kruszywa gr. 10 cm wzdłuż belek podwalinowych ekranów akustycznych;
• oznakowanie dróg ewakuacyjnych;
• roboty poprawkowe uszkodzeń powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych; ekranów akustycznych;
• utrzymanie oraz naprawa tymczasowych zabezpieczeń herpetologicznych na długości całego odcinka autostrady.

Kolejne przetargi
Do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Niezbędne będzie również dokończenie budowy obiektu WA-352 (jezdnia lewa) na linią kolejową nr 146 oraz urządzeń ochrony środowiska. Budowa: dróg serwisowych i dróg technologicznych, MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód wraz z układem drogowym, MOP III Wierzchowisko Wschód i Zachód wraz z układem drogowym, Obwód Utrzymania Autostrady Lgota wraz z układem drogowym. Oświetlenia: węzłów, MOP-ów i OUA, dokończenie przebudowy urządzeń obcych (kolizje). Wykonanie całego zakresu robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.