20180724PIDK94przejscieprzezOlkusz3b 1Ponownie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu”. Otwarcie ofert przewidziane jest na 25 kwietnia. Poprzedni przetarg unieważniono z powodu zbyt wysokich kosztów zaproponowanych przez wykonawców. Zakres zadania obejmuje dwa etapy.

 

Etap projektowania:
- wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji,
- uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, niezbędnych do wykonania robót budowlanych, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID.

Etap realizacji robót:
- wykonanie robót budowlanych,
- sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W zakresie przebudowy tego 4,4 km odcinka oprócz podniesienia nośności jezdni do 11,5 t/oś będzie m.in. przebudowa 6 skrzyżowań:
- z ul. Gwarków i ul. Wspólną,
- z ul. Kruszcową, ul. Długą i ul. Spółdzielczą,
- z ul. Mickiewicza i ul. 20 Straconych,
- z ul. Rabsztyńską i ul. Kościuszki,
- z ul. Wiejską i ul. Słowackiego,
- z ul. Wyszyńskiego i ul. Rataja oraz 5 przepustów, dróg zbiorczych, budowa sygnalizacji świetlnych, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych i ekranów akustycznych.

Wszystkie prace wykonać trzeba w terminie nie dłuższym niż 35 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 31 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.