edroga001Na przełomie stycznia i lutego zainaugurowały działalność Komitety Techniczne i grupy zadaniowe PIARC, powołane na cykl roboczy 2020-2023. W ich pracach uczestniczy przeszło 25 przedstawicieli Polski.

 

W podparyskiej miejscowości Champs-sur-Marne odbywają się spotkania wszystkich członków Komitetów Technicznych, których celem jest okreslenie zasad organizacji pracy i wskazanie najważniejszych tematów, wokół których będzie koncentrować się ich aktywność. Efekty tych prac zostaną przedstawione podczas XXVII Światowego Kongresu Drogowego w Pradze w 2023 roku. Spotkania odbywają się w czterech terminach, odpowiadających 4 głównym punktom strategii PIARC.

Jako pierwsi, w dniach 22-24 stycznia, spotkali się członkowie Komitetów przypisanych do tematu strategicznego nr 2, jakim jest Mobilnosć (m.in. Komitet Zarządzania Sieciami Drogowymi i ITS).
W kolejnym tygodniu – od 29 do 31 stycznia - swoją działalność zainaugurowały komitety zgrupowane w temacie strategicznym nr 3 – Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój (tu działają takie komitety jak: Bezpieczeństwa ruchu drogowego, Zimowego utrzymania, Asset Management czy Zrównoważonego ekologicznie rozwoju infrastruktury drogowej i transportu).
W lutym, między 5 a 7 zbiorą się po raz pierwszy członkowie komitetów utworzonych dla realizacji strategicznego tematu nr 1 Administracji drogowej, a cykl zakończą między 12 a 14 lutego inauguracje prac w ramach Tematu strategicznego nr 4, jaki jest Odporna infrastruktura. W tym obszernym temacie działają tak kluczowe Komitety Techniczne, jak: Nawierzchni, Mostów, Robót ziemnych i Tuneli.

W pracach Komitetów PIARC będzie brała udział w obecnej kadencji wyjątkowo liczna grupa przedstawicieli polskiego środowiska drogowego. Pierwszy Delegat PIARC w Polsce, którym jest p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, skierował do tych prac przeszło 25 osób. Z tej liczby trzech przedstawicieli zostało rekomendowanych przez Polski Kongres Drogowy jako Komitet Narodowy PIARC w Polsce. Są to profesorowie: Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej, Adam Zofka z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej.

Inauguracyjne spotkania Komitetów są bardzo istotne, tu m.in. decyduje się kalendarz prac w ramach Komitetów, a w wielu przypadkach wybierane są miejsca kolejnych posiedzeń. Komitety zazwyczaj spotykają się dwa razy do roku, często przy okazji dużych wydarzeń czy konferencji. Komitety techniczne są podstawową formą pracy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC między Kongresami. Komitety techniczne PIARC gromadzą ekspertów z wielu dziedzin, którzy pracują nad problemami określonymi w planie strategicznym. Komitety techniczne umożliwiają uczestnikom dostęp do globalnych informacji i wiedzy, a także możliwości rozwoju zawodowego i tworzenia sieci współpracy. Efektem ich prac są m.in. raporty, podręczniki i inne opracowania.

Źródło: PKD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.