Lubelski megaprojekt drogowySzesnaście lubelskich powiatów dzięki zawartemu porozumieniu realizuje dofinansowany z unijnych funduszy projekt drogowy o wartości ponad 176,5 mln zł. Lubelszczyzna zyska 155 km nowych i zmodernizowanych dróg.

Projekt pod nazwą „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W ramach umowy partnerskiej uczestniczy w nim 16 powiatów. Liderem projektu jest powiat lubelski, a partnerami powiaty: biłgorajski, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski.

Megaprojekt został wpisany na listę indykatywną kluczowych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli inwestycji mających największy wpływ na rozwój województwa. Łączny koszt inwestycji wyniesie 176 573 535,23 zł, z czego 131 600 000 zł stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2010 roku, do jego zakończenia wyznaczonego na ten rok łącznie zostanie wykonanych 26 zadań inwestycyjnych, obejmujących:

  • wybudowanie i zmodernizowanie 155 km dróg,
  • wybudowanie i zmodernizowanie 48 km chodników,
  • wybudowanie i zmodernizowanie 134 skrzyżowań,
  • wybudowanie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych o długości 10,5 km.

Decyzja o realizacji wspólnego projektu zapadła w listopadzie 2008 roku podczas Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. Miesiąc później do Zarządu Województwa Lubelskiego złożono wniosek o ujęcie wspólnego projektu drogowego powiatów w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WL 2007-2013. Uchwała o umieszczeniu projektu na liście zapadła 7 kwietnia 2009 r.

Umowę w sprawie wspólnego przedsięwzięcia powiaty podpisały 30 kwietnia 2009 roku, natomiast już 30 czerwca nastąpiło podpisanie z Województwem Lubelskim tzw. umowy wstępnej (preumowy) dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego nr UP/IWIPK/RPOWL/5.2/1/2009. Od tej chwili przygotowania inwestycji nabrały tempa: opracowano dokumentację techniczną zadań inwestycyjnych, przeprowadzono procedury zakończone uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz zaświadczeń organu odpowiedzialnego za nadzorowanie sieci Natura 2000, uzyskano decyzje budowlane zezwalające na przeprowadzenie inwestycji, opracowane zostało studium wykonalności zawierające analizy techniczne i ekonomiczne oraz instytucjonalnej możliwości realizacji przedsięwzięcia.

W lipcu zeszłego roku mega projekt uzyskał dofinansowanie z unijnych funduszy, a jego uroczysta inauguracja miała miejsce 17 sierpnia 2010 r. w Krasnymstawie. W ramach projektu „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” zrealizowanych zostanie 26 zadań, w tym w poszczególnych powiatach: biłgorajski - 1, krasnostawski - 2, kraśnicki - 1, radzyński - 2, rycki - 1, lubartowski - 2, puławski - 2, świdnicki - 4, chełmski - 2, lubelski - 2, łukowski - 1, opolski - 1, parczewski -1, tomaszowski - 1, włodawski - 1, zamojski - 2.

***

Stan nawierzchni dróg powiatowych

Zwiększające się natężenie ruchu na drogach powiatowych oraz znaczne przekraczanie dopuszczalnych nacisków na oś powoduje ich szybką degradację. Zintegrowanie działań zarządców i zarządów dróg jest jedną z metod umożliwiających powstrzymanie tego procesu. A wobec braku dostatecznych środków na drogi taka integracja ma szczególne znaczenie w pozyskiwaniu ich z unijnych funduszy. Powiaty Lubelszczyzny są przekonane, że tworzenie następnych megaprojektów jest doskonałym sposobem na podnoszenie jakości połączeń w regionie i zdobywanie pieniędzy na ich realizację.

Materiał na podstawie informacji Piotra Banacha – dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, przedstawiciela Konwentu Dyrektorów ZDP województwa lubelskiego, prezentowanej podczas seminarium „ITS - Inteligentne Systemy Transportowe dla dróg woj. lubelskiego”, zorganizowanego przez stowarzyszenie „ITS Polska”  (Lublin, 13 stycznia 2011 r.).

Lubelski mega projekt był również przedstawiany podczas konferencji „Zimowe utrzymanie dróg na Lubelszczyźnie”, którą PKD Region Lubelski zorganizował 21 stycznia w Piotrowicach koło Lublina. Poniżej prezentacja pokazująca szczegóły tego projektu.

 

ZUD megaprojekt (PDF)

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.