IMG 0492Lubuscy radni przyjęli zmiany do uchwały budżetowej na 2017 r. oraz dokonali zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029. Dzięki temu przyznano dodatkowe środki instytucjom podległym samorządowi województwa, w tym Zarządowi Dróg Wojewódzkich, który otrzyma prawie 20 mln zł na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.

- Dzięki tej decyzji radnych, na wniosek Zarządu Województwa, na sieci dróg wojewódzkich będą remontowane i naprawiane odcinki, które wymagają pilnej interwencji z uwagi na zły stan techniczny – podkreśliła marszałek Elżbieta Anna Polak.

Wykonanie remontów cząstkowych jest w obecnym stanie nieuzasadnione, natomiast dodatkowe środki na odnowy dywanikowe pozwolą dużo mniejszym kosztem, w stosunku do typowych zadań związanych z przebudową drogi, osiągnąć efekty poprzez doprowadzenie do dobrego stanu technicznego nawierzchni na odcinkach, które nie wymagają gruntownej przebudowy.

W kwocie przyznanych 20 mln zł ujęto również zadania związane z likwidacją miejsc niebezpiecznych w ciągach dróg wojewódzkich, zdiagnozowane z udziałem Policji. W latach 2016-2017 przeprowadzono, z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Policji i ZDW, lustracje miejsc i odcinków, na których odnotowano zwiększoną liczbę zdarzeń drogowych. Sporządzono zalecenia odnośnie niezbędnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Część z nich została zrealizowana przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich środków finansowych, natomiast pozostała część wymaga dodatkowych środków, na którą ZDW nie posiadał zabezpieczenia finansowego. Konieczne więc było zwiększenie budżetu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.