edroga044Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, podczas ostatniego posiedzenia Rady Ministrów, przedstawił najważniejsze zagadnienia, którymi w ostatnich 6 miesiącach zajmował się resort.

Istotnym działaniem było podjęcie prac na rzecz optymalizacji procesu realizacji inwestycji drogowych. Z uwagi na to, że limit finansowy dla zadań przewidzianych do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 wynosi 107 mld zł, natomiast wartość inwestycji to 198 mld zł, na początku 2016 r., podjęto inicjatywę mającą na celu realizację programu w jak najszerszym zakresie. Powołany został Komitet Sterujący wraz z zespołami roboczymi, czego efektem jest wypracowanie rozwiązań zmierzających do optymalizacji kosztów budowy i utrzymania dróg, zarówno w kontekście prawnym, technologicznym, jak i - w miarę możliwości - finansowym.

W ostatnim półroczu, od 16 listopada 2015 r., podpisano umowy dla 22 zadań inwestycyjnych (odcinków realizacyjnych) na drogach krajowych o łącznej długości 274,2 km, w tym: 16,7 km autostrad, 241,8 km dróg ekspresowych oraz 15,7 km obwodnic klasy GP (główne ruchu przyspieszonego). Wartość kontraktów podpisanych w tym okresie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z wykonawcami to 9,78 mld zł.

Minister Adamczyk podkreślił, że dla resortu priorytetowe są prace związane z budową międzynarodowych szklaków transportowych na osi północ-południe, tj. via Baltica i via Carpatia. Via Baltica jest jednym z priorytetów krajowych oraz europejskich, m.in. znajduje się w sieci bazowej TEN-T oraz korytarzu sieci bazowej Bałtyk-Morze Północne. W lutym 2016 r. do realizacji skierowano kluczowy odcinek S61 Szczuczyn - granica państwa w Budzisku. Przetargi na wszystkie odcinki liczącego ponad 98 km ciągu S61 zostały ogłoszone 15 kwietnia 2016 r. W marcu 2016 r. w MIB odbyła się konferencja z udziałem ministrów ds. transportu krajów, przez które przebiega via Carpatia - Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Turcji, Grecji, Litwy, Czech i Ukrainy. Podczas spotkania podpisano deklarację o dalszej współpracy w rozwoju korytarza oraz aktualizacja jego przebiegu.

Minister poinformował o uruchomieniu Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (w ramach PBDK 2014-2023). Do realizacji skierowano ponad 400 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w całym kraju. W dniach 29 stycznia - 29 lutego 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa skierował do realizacji 292 zadania, uzupełnione o 156 zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego finansowanych w bieżącym roku z budżetu państwa. Realizacja programu LMN w wymiarze wieloletnim pozwoli na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wspomniał też o pracach resortu nad kodeksem urbanistyczno-budowlanym, którego projekt zostanie opracowany do końca tego roku.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.