edroga006Dzięki przebudowie dróg mieszkańcom województwa mazowieckiego, a zwłaszcza powiatów węgrowskiego, grójeckiego i ciechanowskiego, będzie się żyło lepiej. Wzrośnie bezpieczeństwo, a komfort podróżowania zdecydowanie się poprawi.

Powiat węgrowski

Już w drugiej połowie 2018 roku w powiecie węgrowskim zakończy się przebudowa drogi powiatowej biegnącej z Kałuszyna przez Wierzbno, Roguszyn, Korytnicę do Paplina. Łącznie zaplanowano wykonanie prawie 30 km nowej nawierzchni. Powstaną też skrzyżowania, chodniki i przejścia dla pieszych.

Realizacja inwestycji poprawi spójność regionalną sieci drogowej z drogami krajowymi, w tym z siecią transportową TEN-T. W ramach projektu będzie wykonana nowa nawierzchnia na odcinku ponad 28-km przechodzącym przez teren gmin Korytnica i Wierzbno. Zwiększy się szerokość jezdni, powstaną też nowe skrzyżowania, pobocza, chodniki, perony, zatoki autobusowe oraz zjazdy i przepusty pod zjazdami. Pojawią się nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu, m.in. bariery ochronne stalowe, oznakowania poziome i pionowe.

Powiat otrzymał ponad 12 mln zł wsparcia ze środków RPO WM 2014–2020.

Projekt Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno–Roguszyn–Korytnica–Paplin w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego” będzie realizowany przez powiat węgrowski w partnerstwie z gminami Korytnica i Wierzbno.

Powiat grójecki

Prawie 7,5 mln zł kosztowały prace na ponad 3-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 731 – przejście przez Warkę. Środki na ten cel w całości pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego.

W ramach trwających 6 miesięcy robót wzmocniono konstrukcję drogi i ułożono nowe warstwy bitumiczne. Przebudowano zjazdy, zbudowano chodniki oraz zatoki autobusowe. W ciągu doby przemieszcza się tą trasą ponad 7 tys. pojazdów. Nowe azyle i przejścia dla pieszych poprawią bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie drogowym.

– Cieszę się, że możemy pomóc lokalnym samorządom w realizacji tak ważnych dla wszystkich mieszkańców inwestycji. Dzięki podejmowanym działaniom w zauważalny sposób wzrasta bezpieczeństwo i funkcjonalność rozwiązań komunikacyjnych w województwie mazowieckim – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Powiat ciechanowski

Ponad 6,8 mln zł unijnego wsparcia trafi do powiatu ciechanowskiego. Dzięki dotacji poprawi się jakość dwóch dróg powiatowych na odcinkach Ciechanów–Młock i Pniewo-Czeruchy–granica powiatu.

Na początku przyszłego roku planowane jest zakończenie remontu odcinka drogi Ciechanów–Młock. Prace obejmą wymianę konstrukcji jezdni wraz z jej poszerzeniem, budowę poboczy, przystanków, chodników (Ciechanów, Kownaty Żędowe, Gostomin i Młock), przebudowę zjazdów i zatok autobusowych (Ciechanów, Niechodzin, Kownaty Żędowe i Gostomin). Powstaną ciągi pieszo-rowerowe (Ciechanów i Niechodzin), a także bezpieczne przejścia i przejazdy przez jezdnię (Ciechanów, Niechodzin i Młock). Remont obejmie także most w Młocku. Pojawi się również nowe oznakowanie i nowa organizacja ruchu.

Całkowita wartość projektu to ok. 8,8 mln zł, a kwota dofinansowania to ok. 5,2 mln zł.

Kolejna inwestycja to remont drogi powiatowej na trasie Strzegowo–Niedzbórz–Pniewo-Czeruchy, od granicy powiatu do miejscowości Pniewo-Czeruchy. W ramach projektu jezdnia zyska nową nawierzchnię, zjazdy i pobocza. Uzupełnione zostanie także oznakowanie pionowe. Całkowita wartość projektu to ok. 2,7 mln zł, a kwota dofinansowania to ok. 1,6 mln zł.

Tytuł projektu: Poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa (ośrodka subregionalnego) z drogą krajową nr 7 (TEN-T) poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2352W na odcinku Pniewo-Czeruchy–granica powiatu (rezerwat Lekowo)

Obie inwestycje zrealizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.