contentmap_plugin

lopataWyniki kontroli NIK wskazują, że przebudowa Ronda Kaponiera w Poznaniu była źle przygotowana. Termin zakończenia pracy był wielokrotnie przesuwany (od listopada 2013 roku), a koszty wzrosły ze 150 do 359 mln zł. Zdaniem NIK, opóźnienia w realizacji umowy nie wynikają z przyczyn leżących po stronie wykonawcy robót.

NIK twierdzi, że Zarząd Dróg Miejskich nierzetelnie przeprowadził postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej tej inwestycji. Spowodowało to, że specyfikację istotnych warunków zamówienia przygotowano w oparciu o niekompletną i formalnie nieodebraną dokumentację projektową. W tym wykazie nie uwzględniono np. gruntownej przebudowy Mostu Uniwersyteckiego, chociaż już w 2006 r. znany był jego zły stan techniczny. Późniejsze zlecenie przebudowy Mostu Uniwersyteckiego oraz przebudowy węzła rozjazdowego na Moście Teatralnym, w trakcie realizacji inwestycji, nastąpiło z naruszeniem przesłanek udzielania zamówień z wolnej ręki, określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Zastrzeżenia NIK dotyczą również samego przebiegu robót przy przebudowie Ronda Kaponiera: przede wszystkim tempa prac i stałego, znacznego wzrostu kosztów inwestycji, które z pierwotnie planowanej kwoty 150 mln zł wzrosły do 359 mln zł. Wzrost ten w znacznym stopniu spowodowany był zwiększaniem się zakresu przewidywanych do wykonania prac. Pierwotny termin zakończenia inwestycji, przewidziany na koniec listopada 2013 roku, był kilkakrotnie przesuwany - ostatnio do 30 września 2016 roku.

W ocenie NIK Urząd Miasta Poznania nie sprawował skutecznego nadzoru nad przebiegiem inwestycji. NIK wskazuje, że dokumenty, którymi dysponowali urzędnicy nie odzwierciedlały stanu rzeczowego i finansowego zaawansowania robót.

Od lipca 2014 roku do lipca 2015 r. funkcję inwestora zastępczego przy przebudowie Ronda Kaponiera pełniła Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie, która nie była należycie przygotowana do wykonywania tych obowiązków. Zarząd spółki nie ustalił bowiem zasad zarządzania inwestycjami, formalnie nie określił obowiązków osób uczestniczących w realizacji projektów, zasad zarządzania ryzykiem oraz monitorowania zadań. Inwestor zastępczy nie określił też w sposób formalny procedur wyrażania zgody na wykonanie nieprzewidzianych robót. Do czasu zakończenia kontroli NIK, spółka nie zapewniła przekazania wykonawcy kompletnej dokumentacji.

W związku z ustaleniami kontroli Delegatura NIK w Poznaniu kieruje zawiadomienia do organów ścigania oraz do rzecznika finansów publicznych. Uzasadnieniem są nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień uzupełniających oraz sposobu przygotowania objętej kontrolą inwestycji. W toku inwestycji niegospodarnie wydatkowano kwotę 0,5 mln zł, co było związane między innymi ze zlecaniem przygotowania dokumentacji (m.in. przetargowej) podmiotom zewnętrznym.

Źródło: NIK

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.