budowa 06Konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe, Himmel i Papesch Opole Spółka z o.o. będzie realizowało kontrakt w systemie „projektuj i buduj”. Umowę podpisano 24 maja br. Wykonawca w zakresie zamówienia ma opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji oraz wykonanie drogi. Na realizację zadania ma 36 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych.

 

Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 przewiduje powstanie drogi klasy GP o długości ok. 11,5 km, 2 węzłów drogowych („Niemodlin” i „Sosnówka”), przebudowę istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących w kolizji z realizowaną obwodnicą, budowę systemu odwodnienia drogowego, chodników i zatok autobusowych, wzdłuż obwodnicy dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren ze zjazdami na przyległe działki, wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych oraz wykonanie organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania powierzonego wykonawcy przewidziano szereg obiektów inżynierskich, przepusty drogowe o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej. Przebudowane zostaną cieki wodne oraz istniejące urządzenia melioracyjne. Przewidziane są także roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.

Harmonogram budowy
Realizacja zadania w koncepcji „projektuj buduj” zobowiązuje konsorcjum, jeszcze przed przystąpieniem do robót, złożenie wniosku o decyzję ZRID i jej uzyskanie. Wniosek o taką decyzję zostanie złożony najpóźniej 10 miesięcy od podpisania umowy, a Urząd Wojewódzki w Opolu wyda decyzję. Po jej uzyskaniu kontrakt przejdzie w fazę wykonywania robót budowlanych. Wykonawca zamierza uzyskać decyzję „pozwolenie na użytkowanie” najpóźniej w listopadzie 2021 roku.

Obwodnica Niemodlina rozpoczyna się w okolicy Brzęczkowic, a jej koniec przewidziano około 2 km od węzła „Prądy” autostrady A4.

Źródło: Mota-Engil

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.