edroga065GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9. Ostateczny wariant przebiegu drogi wybierze Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. We wniosku ujęte zostały trzy warianty z jednym podwariantem. Wskazano też wariant rekomendowany.

 

Dla obwodnicy Opatowa opracowane zostały Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe oraz raport oddziaływania inwestycji na środowisko, w ramach którego zanalizowane zostały trzy warianty przebiegu drogi z podwariantem opracowanym na etapie konsultacji społecznych. Warianty 1, 1A BIS wraz z podwariantem 1A BIS 2 (zmiana w obrębie węzła Opatów) oraz 3 zaprezentowane zostały w październiku br. Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych GDDKiA. Wszystkie warianty biegną po południowo-zachodniej stronie Opatowa, a ich długość jest porównywalna i wynosi od 15 do 18 km. W każdym wariancie zaplanowane są bezkolizyjne połączenie nowej drogi z drogami istniejącymi w postaci węzłów lub skrzyżowań typu rondo. Po zapoznaniu się z wielokryterialną analizą rozwiązań KOPI wskazała, jako rekomendowany wariant 1A BiS 2 z węzłem Opatów na skrzyżowaniu istniejącej drogi nr 9 z przyszłym przebiegiem trasy i planowanym tzw. łącznikiem północnym do drogi nr 74 oraz węzłem Marcinkowice na skrzyżowaniu planowanej drogi S74 z projektowaną drogą nr 9.

Ostatecznie wariant przebiegu drogi zostanie wybrany na mocy decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Po uzyskaniu decyzji projektant będzie mógł przystąpić do następnego etapu prac przygotowawczych, czyli opracowania Koncepcji Programowej stanowiącej podstawę dla późniejszego opracowania projektu budowlanego.

Obecnie przez stare centrum Opatowa biegną po jednym śladzie międzynarodowa droga krajowa nr 9 i droga nr 74, która w przyszłości ma być ekspresowa. Znaczne natężenie ruchu na obu trasach w tym ruchu ciężkiego sprawia, że w godzinach szczytu w mieście tworzą się korki. Nowa obwodnica ma na celu oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego, poprawę, jakości życia mieszkańców miasta jednocześnie zapewnienie komfortu jazdy podróżujących tranzytem.

Źródło: GDDKiA O/Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.