obw.20Wąchocka 01W Wąchocku podpisany został Program Inwestycji dla obwodnicy tego miasta. To oznacza, że inwestycja w ciągu drogi krajowej nr 42 ma zapewnione finansowanie, co otwiera drogę do przygotowania dokumentacji przetargowej.

 

Obwodnica Wąchocka została ujęta w Programie Budowy 100 obwodnic i jest jedną z kilkunastu inwestycji przeznaczonych do realizacji w pierwszej kolejności.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wąchocka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście w ciągu drogi krajowej numer 42. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa droga ułatwi podróże pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną, Ostrowcem Świętokrzyskim i będzie stanowiła nowy ciąg DK42 wraz z planowaną obwodnicą Starachowic. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

W ramach planowanej inwestycji ma powstać odcinek dwujezdniowej drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) od granicy miasta Skarżysko-Kamienna do granicy Starachowic o długości ok. 11,7 km. Nowa trasa będzie biegła po północnej stronie istniejącej drogi krajowej nr 42 omijając Parszów, a następnie po południowej stronie istniejącej drogi omijając Wąchock. Zaplanowano budowę czterech skrzyżowań jednopoziomowych umożliwiających powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami powiatowymi i gminnymi, budowę dróg dojazdowych i obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów, przepustów, przejść dla dużych i średnich zwierząt, przejścia podziemnego dla pieszych, ekranów przeciwhałasowych) oraz chodników, elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego.

Obwodnica Wąchocka została ujęta w Programie Budowy 100 obwodnic jako jedna z kilkunastu inwestycji przeznaczonych do realizacji w pierwszej kolejności. Ogłoszenie przetargu na realizację tej obwodnicy planowany jest jeszcze w tym roku.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.