contentmap_plugin

budowa 03Jedenaście ofert wpłynęło w przetargu na projekt i budowę odcinka S61 od węzła "Łomża Zachód" do węzła "Kolno". Cztery z nich były o połowę lub ponad połowę niższe od ceny zamawiającego (963,55 mln zł).

Najniższą cenę zaproponowała Impresa Pizzarotti - 442,8 mln zł. (46 proc. ceny zamawiającego). Najwyższą konsorcjum Salini Impregilo S.p.A i Salini Polska sp. z o.o. – 711,7 mln zł.

Pozostałymi kryteriami oceny ofert były: termin realizacji i właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni oraz dotyczące jej równości podłużnej. Wszyscy oferenci zaproponowali najkrótszy, 31-miesięczny termin wykonania i najkorzystniejsze właściwości nawierzchni. Po zbadaniu ofert (m.in. pod kątem rażąco niskiej ceny) i ich ocenie, zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

Odcinek nr IV, od węzła „Łomża Zachód” do węzła „Kolno”, ma 13 kilometrów. Wraz z fragmentem od węzła „Łomża Południe” do węzła „Łomża Zachód” (długość 7,18 km) stanowić będzie obwodnicę Łomży wyprowadzającą ruch tranzytowy z tego miasta. W ramach obu zadań wybudowanych zostanie prawie 16 km dróg krajowych w kategorii GP (DK nr 64 - 6,9 km na odcinku IV i 9 km DK 63 na odc. III).

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosków o ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) dla całego zadania, a następnie wybudowanie odcinka i uzyskanie zezwolenia na użytkowanie. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2021 rok.

Droga ekspresowa S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna podzielona została na 6 odcinków. Cztery z nich są na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty: „Łomża Południe” - „Łomża Zachód” (odc. III), IV „Łomża Zachód” - „Kolno”, „Kolno - Stawiski” (V) oraz „Stawiski - Szczuczyn” (VI). Dwa pozostałe odcinki: oraz odc. I „Ostrów Mazowiecka” - „Śniadowo” oraz II „Śniadowo” - „Łomża Południe” są w procedurze przetargowej.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.