contentmap_plugin

Obwodnica Inowroclawia 1Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakończył postępowanie w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznik) o długości około 4,88 km” i określił nowe, dodatkowe warunki środowiskowe realizacji i eksploatacji inwestycji, a także doprecyzował zalecenia wskazane w ramach wcześniej prowadzonych postępowań tak, aby zapewnić dotrzymanie standardów jakości środowiska.

 

W postanowieniu przewidziano m.in. konieczność prowadzenia prac pod nadzorem przyrodniczym oraz warunki mające na celu ochronę roślin i zwierząt (np. w zakresie przejść dla zwierząt). Wskazano lokalizację i parametry ekranów akustycznych. Warunki dotyczyły także ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, a także analizy porealizacyjnej w zakresie poziomów hałasu.

Postanowienie zostało wydane po uprzednim uzyskaniu opinii: Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także przeprowadzeniu udziału społeczeństwa.

Ponowna ocena miała na celu zweryfikowanie zaplanowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy i zapisanych warunków w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wcześniejszego postanowienia z 2013 r. uzgadniającego środki minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Źródło: RDOŚ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.