traffic lights- Ministerstwo Infrastruktury wspiera samorządy w realizacji zadań drogowych, dzięki którym mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Tak jest też w przypadku nowego wiaduktu nad linią kolejową w Ostródzie. Dla kierowców nowa inwestycja to łatwiejszy przejazd nad przecinającą miasto linią kolejową, bez wielokrotnego w ciągu każdego dnia oczekiwania na otwarcie rogatek – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Wiadukt dla ruchu kołowego i pieszego nad linią kolejową w ciągu ul. Drwęckiej w Ostródzie został zrealizowany przez powiat ostródzki i gminę Ostróda. Wartość zadania „Budowa wiaduktu nad linią kolejową nr 353 Poznań - Skandawa wraz z przebudową układu komunikacyjnego drogowo-kolejowego” to blisko 29 mln zł. Dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej wyniosło 15,5 mln zł.

Przebiegająca przez Ostródę linia kolejowa nr 353 Poznań – Skandawa dzieli miasto na dwie części: północną i południową. W ciągu linii kolejowej na terenie Ostródy znajdują się trzy przejazdy kolejowe. W przypadku zamknięcia wszystkich jednocześnie tworzyły się korki paraliżujące miasto. Dodatkowo, po wybudowaniu drogi ekspresowej S7 na ul. Drwęckiej zwiększyło się natężenie ruchu drogowego, w szczególności pojazdów ciężarowych, ponieważ ulica ta stała się główną drogą dojazdową do S7.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jej środki dzielone są według kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczane są na dofinansowanie:
- inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
- utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu - w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym,
- remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

W 2019 r. na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy w ramach rezerwy subwencji ogólnej przeznaczona jest kwota 336 mln zł. Dofinansowaniem objętych jest:
- 14 zadań na drogach wojewódzkich na łączną kwotę 49,2 mln zł,
- 73 zadania na drogach powiatowych na łączną kwotę 107,3 mln zł,
- 37 zadań w miastach na prawach powiatu na łączną kwotę 154,5 mln zł,
- utrzymanie rzecznych przepraw promowych w Świnoujściu na kwotę 25 mln zł.

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.