4Pracami prowadzonymi w chodniku ul. Rostworowskiego rozpoczęła się budowa Trasy Łagiewnickiej na terenie Ruczaju. Trasa Łagiewnicka nie będzie jednak dzielić miasta - jest realizowana ściśle w myśli polityki rozwoju przyjaznego miasta.

 

Nowa ulica, będzie realizowana tak aby nie stanowiła fosy dzielącej przestrzeń miasta czy dzielnic, została zaprojektowana także z wykorzystaniem tuneli. Silny wpływ na tę decyzję mieli zresztą mieszkańcy Łagiewnik i Ruczaju.

Przebieg Trasy Łagiewnickiej uwzględnia kilka tuneli, których celem jest właśnie uniknięcie takiego dzielenia przestrzeni miejskiej. Powierzchnia nad tunelami będzie wykorzystana, jako tereny rekreacyjne, albo też dla obsługi ruchu lokalnego: pieszego, rowerowego, samochodowego. W miejscach, gdzie odcinki prowadzone na powierzchni są dłuższe zaplanowano kładki dla pieszych.

Budowa Trasy Łagiewnickiej wiąże się oczywiście z wycinką zastanej zieleni – na wielu odcinkach, na których prowadzona jest realizacja przyszłej drogi, znajduje się zieleń nieurządzona. Wycinka drzew i krzewów w związku z inwestycją nie oznacza jednak, że zieleni ubędzie. Wykonawca prac po ich zrealizowaniu nasadzi kilka tysięcy nowych drzew i krzewów. Każda realizowana inwestycja drogowa ma wpływ na środowisko, i w zależności od jej skali różny jest wymiar i zakres jej oddziaływania. Trasa Łagiewnicka realizowana jest w poszanowaniu otaczającego ją środowiska, co pozwoli na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego tego terenu. Obszar, przez który będzie przebiegała został dokładnie zinwentaryzowany. Głównym celem tej inwentaryzacji było pokazanie, że wariant realizacji przedsięwzięcia jest najlepszym z możliwych, a ingerencja w środowisko przyrodnicze i społeczne jest najniższa z możliwych. Eksperci wykonujący liczne badania wzięli pod uwagę gatunki prawnie chronione, jak również te, które jej nie podlegają.

Inwestycja w żaden sposób nie wpłynie również na wyeliminowanie korytarza wymiany powietrza, jaki stanowi rzeka Wilga. W ramach przedsięwzięcia koryto rzeki zostanie nieznacznie skorygowane. Projekt przewiduje takie ukształtowanie koryta rzeki Wilgi oraz terenów przyległych, aby nie spowodowało ono zagrożeń powodziowych. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wody wezbraniowe mają zmieścić się w nowym korycie. Dodatkowo na tym odcinku zaprojektowano taką zabudowę dna i skarpy, aby przepływ był stabilny i nie powodował zwiększenia prędkości ewentualnych wód wezbraniowych.

Projekt Trasy Łagiewnickiej zakłada odprowadzanie wód opadowych w szczelny system kanalizacyjny. Wybudowane drogi będą miały system odwodnienia (wpusty, przykanaliki, ścieki z prefabrykatów, kanały deszczowe). Woda z głównej trasy, łącznic, dróg poprzecznych i dojazdowych będzie odprowadzana do wpustów ulicznych, natomiast ta z tuneli do studni kanalizacyjnych. Trasa Łagiewnicka to początek. Budowa Trasy Łagiewnickiej otwiera drogę do budowy w Krakowie układu dróg, który zdejmie z Alei Trzech Wieszczów ruch między dzielnicowy.

Niezależnie od prac budowlanych rozpoczął się już etap prac przygotowawczych do realizacji zaplanowanych przez miasto Tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Celem Krakowa jest płynne przejście od budowy Trasy Łagiewnickiej do prac na kontynuujących jej przebieg ulicach.

Najbliższe prace
Obecnie w ciągu ul. Rostworowskiego prowadzone są przekładki mediów (gaz, wodociąg). Będą one realizowane w kilku etapach, by ograniczyć utrudnienia w ruchu, zwłaszcza w rejonie skrzyżowania z ul. Kobierzyńską. Prace te będą trwały do długiego weekendy majowego.

6 maja rozpoczną się główne prace związane z przebudową ulic Rostworowskiego, Pszczelnej i skrzyżowania tych ulic z ulicą Kobierzyńską. W tym etapie ulice Pszczelna i Rostworowskiego będą wyłączone z ruchu, zaś na ul. Kobierzyńskiej zostaną zlikwidowane relacje skrętne.

– Na skrzyżowaniu Rostworowskiego-Kobierzyńska zostanie wyłączona sygnalizacja świetlna i ruch będzie odbywał się na wprost, z wyłączeniem relacji skrętnych. Dla podróżujących ul. Kobierzyńską oznacza to upłynnienie przejazdu – informuje Krzysztof Migdał, Członek Zarządu Trasy Łagiewnickiej SA.

Również 6 maja wykonawca rozpocznie prace w rejonie między ulicami Zbrojarzy i Falowej. Oznacza to, że fragment ulicy Zbrojarzy oraz cała ulica Falowa zostaną wyłączone z ruchu.

- Po wybudowaniu Trasy, mieszkańcy zyskają przestrzeń rekreacyjną, gdyż w tym obszarze nowa ulica będzie prowadzona w tunelu, nad którym znajdą się boiska, place zabaw i zieleń – mówi Mariusz Piątkowski, Prezes Trasy Łagiewnickiej SA.

Nieco wcześniej, bo w połowie kwietnia, w ramach robót przygotowawczych przebudowany zostanie wodociąg i linia energetyczna w ciągu ul. Ruczaj. Dla bezpiecznej realizacji tych prac koniecznym będzie wyłączenie z ruchu ul. Ruczaj na odcinku ulic Rostworowskiego–Bułgarska na okres dwóch tygodni.

Budowa Trasy Łagiewnickiej to: 3,5 km droga, 2,3 km linii tramwajowej, 5 tuneli o łącznej długości 2,1 km, nowe węzły drogowe, mosty, kładki, chodniki, drogi dla rowerów. Budowa Trasy Łagiewnickiej jest jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych Miasta Krakowa w ciągu najbliższych lat. Realizacja całości przedsięwzięcia otwiera drogę do budowy zachodniego odcinka III Obwodnicy Miasta Krakowa z komplementarnymi Trasami Pychowicką i Zwierzyniecką. W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie nowa linia tramwajowa na odcinku od obecnej pętli Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej. Budowa Trasy Łagiewnickiej jest dla miasta i mieszkańców niezwykle ważna. Pozwoli ona na realizowanie przejazdów pomiędzy południowymi dzielnicami, z pominięciem wąskich ulic osiedlowych. Jednocześnie zaprojektowana jest w taki sposób, że wybudowane w trakcie prac na tej arterii tunele nie podzielą miasta na dwie części, a jedynie zintegrują ją z obecną infrastrukturą poprawiając ruch pojazdów.

Inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa, zmniejszy się ruch pojazdów w centrum Krakowa. Zwiększy się przepustowość ciągu drogowego stanowiącego część trzeciej obwodnicy Krakowa. Przeniesienie ruchu ze ścisłego centrum to także czystsze powietrze dla mieszkańców.

Źródło: UM Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.