lopataNa budowie obwodnicy Łańcuta, która powstaje w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 94 Łańcut-Głuchów, wbito pierwszą łopatę. Wykonawca skupia się teraz głównie na odcinku drogi w miejscowości Głuchów, gdzie trwają prace przygotowawcze.

 

Optymalizuj-projektuj-buduj
Rozbudowa drogi krajowej nr 94 realizowana jest w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”. Wykonawca zaprojektował i uzyskał wymagane prawem decyzje. Aktualnie wojewoda podkarpacki prowadzi procedurę zmiany wydanej w 2010 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), której uzyskanie planowane jest na koniec października br. Po uzyskaniu decyzji wykonawca przystąpi do robót drogowych w pełnym zakresie. - Obecnie prowadzimy roboty przygotowawcze w oparciu o obowiązującą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w możliwym do wykonania zakresie tak, abyśmy po otrzymaniu zmiany decyzji ZRID, mogli przed okresem zimowym wykonać jak najwięcej prac – powiedział Jarosław Jochymek, dyrektor kontraktu, Budimex S.A.

Wykonawca wykonuje obecnie prace głównie na odcinku DK94 w miejscowości Głuchów, gdzie trwa:
- usuwanie drzew i krzewów z porządkowaniem terenu,
- zdejmowanie warstwy humusu,
- rozbiórka nawierzchni,
- przygotowanie terenu do realizacji objazdów,
- rozpoznanie saperskie, środowiskowe i archeologiczne,
- przygotowanie dojazdów do planowanego do realizacji obiektu mostowego,
- inwentaryzacje budynków, dróg i terenów pod planowany gazociąg,
- przygotowanie terenów pod skład materiałów.

Zakres robót
W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem jezdni wyłączonej z ruchu z barierą ochronną, na długości 5,82 km. Roboty będą polegały na wymianie konstrukcji drogowej, a tam gdzie będzie to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94.

Zakres prac obejmuje także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych - pięciu rond na przecięciu DK94 z: DW877, DW881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4), ul. Kościuszki i DP1520R oraz skrzyżowanie zwykłe z ul. Piłsudskiego. Wykonawca wybuduje także most drogowy na rzece Sawa o długości 33 m, drogi dojazdowe oraz przebuduje i wybuduje urządzenia infrastruktury technicznej:
- sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, w tym przebudowę sieci gazu wysokiego ciśnienia DN400 na długości 6 km,
- sieci energetyczne, teletechniczne, kanał technologiczny, oświetlenie,
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą prac jest Budimex S.A. Umowę na kwotę 115 847 768,51 zł brutto podpisano 18 maja 2018 r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.