edroga003W dniu 21 stycznia rozpoczęło się seminarium techniczne pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”. To już siódme spotkanie z cyklu branżowych konferencji, które tradycyjnie organizuje białostocki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Do Augustowa, miejsca zgromadzenia branżowych specjalistów, przyjazd zgłosiło około stu uczestników. Wydarzeniu patronuje Edroga.pl.

Doroczne seminarium SITK O/Białystok jest doskonałą okazją do integracji podlaskiego środowiska specjalistów budownictwa komunikacyjnego i wymiany informacji o tym, co dzieje się w zakresie inwestycji w regionie. Również sprzyja wymianie doświadczeń i opinii, a także zdobywaniu wiedzy, którą służą zaproszeni goście z różnych krajowych ośrodków politechnicznych i naukowych.

Podobnie jak w latach poprzednich w czasie seminarium będą omawiane problemy i zagadnienia dotyczące: rozwoju i planowania układu dróg i ulic w województwie podlaskim, projektowania i konstruowania nawierzchni drogowych i ich utrzymania, projektowania dróg i inżynierii ruchu, projektowania obiektów inżynierskich, ochrony środowiska w budownictwie komunikacyjnym. W programie ujęto też referaty prezentujące aktualne sprawy z zakresu kolejnictwa i komunikacji lotniczej.

Aktywny udział w seminarium bierze EKKOM Sp. z o.o. – wydawca portalu Edroga.pl. Prezes spółki – dr inż. Janusz Bohatkiewicz, omówi zagadnienie trendów i tendencji w projektowaniu dróg. A dokładnie: przedstawi ideę BIM, tj. projektowania drogi od pomysłu do eksploatacji, która na każdym etapie procesu inwestycyjnego umożliwia ograniczanie potencjalnych błędów oraz eliminowanie nieuzasadnionych kosztów. To rozwiązanie nie jest programem komputerowym rozumianym w tradycyjny sposób. Między innymi polega na tym, że wszystkie ważne informacje o budowie są przechowywane, używane i zarządzane w cyfrowym modelu.

Reprezentować spółkę EKKOM będzie również jej wiceprezes – mgr inż. Sebastian Biernacki. Przedstawi on referat przygotowany m.in. na podstawie opracowanych przez zespół firmy materiałów do wniosku o dofinansowanie nawierzchni redukującej hałas i dodatkowych elementów służących jego zmniejszaniu. W referacie zostaną omówione wyniki pomiarów hałasu wykonanych przed oraz po przebudowie 13 odcinków dróg wojewódzkich zarządzanych przez ZDW w Krakowie, a dofinansowanych z WFOŚiGW. Będzie też przedstawiona informacja o ankietach przeprowadzonych wśród mieszkańców zamieszkujących wzdłuż przebudowanych odcinków, a także zostaną zaprezentowane  wyniki analiz w zakresie zmian liczby mieszkańców narażonych na przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu przed i po przebudowie odcinków dróg.

***

Białostocki Oddział SITK w organizacji części merytorycznej seminarium współpracował z Zakładem Inżynierii Drogowej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Zakres tematyczny tegorocznego seminarium technicznego pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” jest obszerny i różnorodny. – Staramy się wskazać na najnowsze tendencje w projektowaniu i realizacji obiektów budownictwa komunikacyjnego, co jest szczególnie istotne teraz, na początku roku, kiedy powstają nowe plany inwestycyjne – podkreśla dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, koordynator programowy seminarium. Referaty zatem w sposób ogólny prezentują poszczególne zagadnienia równocześnie wskazując, że obecnie stają się one istotne. Jak zaznacza Władysław Gardziejczyk, później, już  wciągu roku, odbywa się wiele różnych konferencji, które poświęcone są poszczególnym kwestiom i dane zagadnienie prezentują bardzo szczegółowo, a więc tam można zdobywać szerszą wiedzę. Podkreśla, że w tegorocznej edycji seminarium ważnymi kwestiami, na które organizatorzy zwracają uwagę, są sprawy zarządzania drogami w miastach i systemy wspomagające ten proces. Również z punktu widzenia potrzeb regionu nadal ważne pozostają sprawy realizacji lotniska czy rozwoju sieci połączeń kolejowych. Niezmiennym też zagadnieniem podlaskich seminariów są sprawy ochrony środowiska, bo – jak podkreśla dr inż. Gardziejczyk – to jest ta płaszczyzna, na której niezbędne jest wypracowanie porozumienia pomiędzy inwestorami i inżynierami a lokalnymi społecznościami.

AS

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.