contentmap_plugin

edroga006Rozstrzygnięto przetarg na budowę obwodnicy Buczkowic. Nową drogę o długości prawie 3 km wybuduje firma Drog-Bud Sp. z o. o. z Częstochowy za nieco ponad 62,5 mln złotych brutto. W uzasadnieniu wybotu tej oferty komisja przetargowa wskazała, że „za najkorzystniejszą została uznana oferta, która spelnia warunki udziału w postępowaniu i która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów tj. okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy, dodatkowe doświadczenie kierownika budowy i wartość wtórnego modułu odkształcenia E. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej.”

 

Jeśli nie będzie odwołań, wkrótce podpisana zostanie umowa. Obwodnica połączy drogę ekspresową S1 z DW 942 omijając Buczkowice i Rybarzowice. Termin zakończenia prac to 8 listopada 2019 r.

Przedsięwzięcie obejmie m.in.:
- budowę obwodnicy – drogi wojewódzkiej klasy technicznej G o długości 2,78 km,
- budowę skrzyżowania z ul. Bielską (DW 942) oraz z ul. Żywiecką,
- budowę dróg dla obslugi terenów, powstałych z podziału nieruchomości liniami rozgraniczającymi pas drogowy projektowanej obwodnicy,
- budowę obiektów inżynierskich,
- budowę zbiornika retencyjnego;
- budowę stanowiska do kontroli pojazdów, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: kanalizacja deszczowa, sieci drenarskie, gazociąg średniego ciśnienia, gazociąg wysokiego ciśnienia, kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna nN, SN, WN – 110 kV, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjna,
- wykonanie odwodnienia,
- budowę kanału technologicznego, wycinkę drzew i krzewów,
- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.