Spis treści

Dotychczasowe złe doświadczenia w budowaniu autostrad w modelu PPP nie powinny być argumentem przeciwko jego wykorzystaniu w przyszłości. Niezbędne jest dobre przygotowanie projektów od strony technicznej, prawnej oraz finansowej. To zabezpieczy interesy strony publicznej oraz zapewni odpowiednie zainteresowanie ze strony partnerów prywatnych.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach w realizacji tego typu projektów można stwierdzić:

  1. Do tej pory w Polsce nadal brakuje spójnej strategii budowy i finansowania dróg i autostrad poprzedzonej wykonaniem analizy zasadności realizacji wybranych odcinków sieci w formule PPP.  Jedyną przesłanką o realizacji projektów w tej formule nie powinien być brak środków finansowych na realizację zamierzeń inwestycyjnych sektora publicznego i wiążące się z tym cele polityczne.
  2. W procesie podejmowania decyzji o realizacji danego projektu drogowego nie należy wprost porównywać kosztów budowy kilometra autostrady zakontraktowanej w modelu PPP i w modelu tradycyjnym ze względu na zupełnie inny zakres zadań i ryzyk, które przyjmuje partner prywatny.
  3. Wynegocjowanie korzystnych warunków transakcji PPP wymaga od strony publicznej dużego zaangażowania i doświadczenia. Częste zmiany przedstawicieli strony publicznej oraz brak przygotowania do prowadzenia negocjacji z oferentami prywatnymi wpływają negatywnie na pozycję negocjacyjną strony państwowej.
  4. Duża rotacja na kluczowych stanowiskach i brak kontynuacji przyjętej strategii osłabia również zdolność partnera publicznego do egzekwowania realizacji zadań uzgodnionych w umowie.
  5. Słabe lub zbyt późne przygotowanie projektów prowadzi do przeciągającego się procesu przetargowego, zwiększa koszty projektu (ryzyka), przedłuża proces negocjacyjny albo prowadzi do niewielkiego zainteresowania transakcją ze strony partnerów prywatnych.
  6. Decyzje o wprowadzeniu zmian w systemie prawnym lub o realizacji nowych drogowe projekty inwestycyjne powinny być poprzedzone analiza skutków takiego działania na funkcjonujące umowy PPP aby nie ponosić niepotrzebnych kosztów takich decyzji w przyszłości
  7. Ze względu na duże wydatki inwestycyjne Polski w obecnym okresie, konieczne jest wykorzystanie wszystkich możliwych źródeł finansowania w tym PPP realizowanego z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Paweł Szaciłło
zastępca dyrektora
PwC Polska Sp. z o.o.  
Zespół: Transport Infrastruktura, Sektor Publiczny

Przypis:
4.  Obecnie: Ustawa o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym; tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.

Literatura:
1. Książka PricewaterhouseCoopers pt.:  „Partnerstwo publiczno-prywatne”;
2. Książka PricewaterhouseCoopers  pt.: „Partnerstwo publiczno- prywatne w praktyce  Przemyśl, przygotuj, przeprowadź”;
3. Raport FOR, PricewaterhouseCoopers, 4CF oraz Kancelarii Wardyński i Wspólnicy pt „Którędy droga, czyli jak odblokować inwestycje drogowe w Polsce”.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.