DSC0639 2Uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe w ciągach dróg będących w zarządzie jednostek samorządu terytorialnego przewiduje rządowy program "Mosty dla regionów".

 

Program, finansujący przygotowanie dokumentacji oraz budowę nowych przepraw mostowych, będzie realizowany w latach 2018-2022.

- "Mosty dla regionów" to program wieloletni, który wymaga finansowania. Jesienią zostanie uruchomiony Fundusz Dróg Samorządowych, którego środki będą pozwalały na zawarcie umów na realizację w cyklu wieloletnim nie tylko na budowę dróg samorządowych, ale i mostów – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Program pozwoli na poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej regionów Polski, przy wsparciu ze środków budżetu państwa.

- Chcemy budować mosty po to, żeby łączyć Polskę. Chcemy tworzyć szanse do rozwoju dla mniejszych regionów, dla ośrodków powiatowych, a tutaj mosty są w szczególności potrzebne – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Za dofinansowanie przygotowania dokumentacji oraz budowy nowych przepraw mostowych będzie odpowiedzialne Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i wojewodami. Budowa i modernizacja odcinków dróg samorządowych wraz z mostami, w tym budowa nowych mostów w ramach programu "Mosty dla regionów", zostanie dofinansowana z przygotowywanego w Ministerstwie Infrastruktury Funduszu Dróg Samorządowych.

Beneficjentami Programu "Mosty Plus" będą jednostki samorządu terytorialnego zarządzające drogami, w ciągu których mają powstać przeprawy mostowe kwalifikujące się do wsparcia z programu. Możliwe jest finansowanie zadań realizowanych przez kilka jednostek samorządu terytorialnego na mocy porozumienia.

W programie wskazano 20 priorytetowych przepraw mostowych do dofinansowania. Możliwe będzie także dofinansowanie innych niż rekomendowane w programie obiektów, które zostaną zgłoszone do wsparcia przez samorządy. Będą to obiekty w 9 województwach na 8 rzekach: Noteci, Warcie, Odrze, Narwi, Bugu, Wiśle, Sanie i Pilicy.

W ramach programu będą budowane mosty na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Wsparcie obejmie budowę drogowej przeprawy mostowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz nadzór inżynierski.

Kryteria wyboru inwestycji:
- brak ciągłości istniejącej sieci dróg przy braku funkcjonującej przeprawy mostowej w okolicy,
- potrzeby wynikające z dojazdów mieszkańców do miejsc pracy,
- potencjał społeczno-gospodarczy okolicznych miejscowości.

Na realizację prac przygotowawczych zaplanowano przeznaczenie 60 mln zł w latach 2018-2022. Środki te będą pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa. Dofinansowanie dokumentacji z budżetu wyniesie 80% wartości zadania, natomiast wkład własny samorządów to 20%.

Fundusz Dróg Samorządowych

Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad utworzeniem Funduszu Dróg Samorządowych. Będzie to nowy instrument wsparcia jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji dróg samorządowych. Z przyjętych założeń wynika, że maksymalny poziom dofinansowania będzie wynosił do 80% wartości inwestycji, w zależności od zamożności samorządów. Mechanizm ten pozwoli samorządom o najniższych dochodach na realizację projektów drogowych, dla których nie mogły dotychczas wygospodarować wkładu własnego.

W Funduszu Dróg Samorządowych zarezerwowane zostaną środki na budowę inwestycji przygotowanych w ramach programu "Mosty dla regionów".

Źródło: MI

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.