roboty drogoweBudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, jezdni oraz ciągów pieszo-rowerowych, ustawianie krawężników i nowych słupów oświetleniowych, a także budowa wiaduktów, murów oporowych i przepustów - to wszystko dzieje się teraz na przebudowywanej całej alei Wojska Polskiego i na odcinku ulicy Żółkiewskiego w Radomiu.

 

Zakończone zostały już roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowań z ulicami Ogrodniczą i Szarą. Teraz taki kanał powstaje na odcinku od bocznicy kolejowej do okolic ulicy Porannej. Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej na północno-wschodniej łącznicy od ulicy Lubelskiej oraz na wjeździe do wiadukt nad torami kolejowymi od strony północnej. Dopiero po takich robotach można przystępować do ustawiania krawężników.

Budowa nowej wschodniej jezdni oraz równoległej drogi zapewniającej dojazd do okolicznych posesji i bocznych ulic jest najbardziej zaawansowana na odcinku od placu Matki Bożej Fatimskiej (ronda na skrzyżowaniu ze Słowackiego) do okolic ulicy Odrodzenia. Podobne prace trwają na południowym zjeździe pod wiadukt na skrzyżowaniu z Lubelską. Ustawiane są nowe krawężniki, trwają również roboty brukarskie (między innymi budowa tak zwanych opasek jezdni).

Trwa budowa oświetlenia na odcinku od ulicy Lubelskiej do wiaduktu bocznicy kolejowej. Tam, gdzie instalacje są już gotowe, sukcesywnie są stawiane słupy oświetleniowe. Na linii podejścia samolotów do lądowania latarnie są niższe.

Coraz więcej dzieje się na przebudowywanym w ramach tego samego zadania odcinku ulicy Żółkiewskiego. Powstał tam już kanał deszczowy na odcinku pomiędzy ulicami Holszańskiej a Gołębiowską. Obecnie budowa kanalizacji jest prowadzona od Gołębiowskiej do ronda Popiełuszki (zwanego potocznie kozienickim). Wykonano 400 metrów jezdni północnej łącznie z pierwszą warstwą bitumiczną, pracami brukarskimi i ciągiem pieszo-jezdnym. Zakończono prace związane z układaniem kabli oświetlenia ulicznego, wykonano poza tym 80 % tak zwanego kanału technologicznego.

Sporo dzieje się także na wiaduktach nad torami kolejowymi do Dęblina oraz na dojazdach do nich. Zakończył się już montaż konstrukcji stalowej zachodniego obiektu, czyli tego, który stanął w miejscu zburzonej konstrukcji. Mostowcy zrobili ponadto betonowanie płyty pomostu jezdni wschodniej. Trwają roboty przy budowie muru oporowego SO2 po stronie wschodniej nasypu na południowym dojeździe do wiaduktu (wzdłuż ulicy Porannej). Zaczęła się też instalacja muru oporowego SO1. Powstały jednocześnie tak zwane przepusty skrzynkowe pod nasypem od strony południowej.

Pomimo tak mocno zaawansowanych prac, wciąż nie można dopuścić wschodniej jezdni przebudowywanej drogi do użytku. Trudności pojawiały się przy usuwaniu punktów kolizyjnych z sieciami energetycznymi. Wysoki poziom wód gruntowych utrudnia prace przy murach oporowych i koniecznością stało się opracowanie nowych rozwiązań na tym etapie. Ustalono też, że wiadukt będzie składał się z dwóch połączonych z sobą części, zatem konstrukcyjnie musi powstać cała bryła wraz z nasypem, aby móc otworzyć chociaż jedną część przejazdu nad linią kolejową do Pionek.

- Nie jesteśmy na takim etapie, aby dopuścić ten wiadukt do przejezdności. To duża budowa i wychodzą ciągle nowe rzeczy. Nie możemy poganiać wykonawcy, bo najpierw trzeba skończyć solidnie budowę nasypów, a dopiero później myśleć o ułożeniu asfaltu i doprowadzeniu do przejezdności - poinformował Piotr Wójcik, dyrektor MZDiK w Radomiu.

Analizując obecną sytuację na alei Wojska Polskiego oraz zaawansowanie trwających prac budowlanych, najbardziej prawdopodobny termin przejezdności co najmniej jednej jezdni to przełom tego i następnego roku. Zgodnie z umową firmy Budromost-Starachowice i Mosty-Łódź mają czas na ukończenie inwestycji w całości do 30 września 2020 roku.

Źródło: MZDiK w Radomiu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.