edroga128GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza – Milówka. Inwestycja będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”. Wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz uzyska niezbędne dokumenty umożliwiające wykonanie robót budowlanych oraz dopuszczenie do użytkowania odcinka drogi ekspresowej S1 o długości 8,5 km.

 

Przetarg prowadzony będzie się w trybie nieograniczonym. Oferty oceniane będą pod kątem dwóch kryteriów: cenowym (maksymalnie 60 punktów) oraz pozacenowym (maksymalnie 40 punktów), na które będą składały się: właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni, równość podłużna nawierzchni, personel wykonawcy oraz termin realizacji kontraktu.

Termin składania ofert wyznaczono do 21 marca br.

GDDKiA będzie wymagała, aby prace projektowe i roboty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały zakończone w terminie nie dłuższym niż 37 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 1 grudnia do 31 marca).

Z uwagi na przebieg drogi ekspresowej w terenie górzystym, charakterystycznym elementem będą obiekty inżynierskie (11 obiektów o łącznej długości 3,8 km, w tym m.in. 4 estakady oraz dwa dwukomorowe tunele). Pierwszy tunel powstanie pod masywem Baraniej Góry, a drugi pod masywem Białożyńkiego Gronia.

lokalizacjaW przyszłości kierowcy jadący o strony Żywca rozpoczną jazdę na nowo wybudowanym odcinku drogi ekspresowej S1 od węzła Przybędza pokonując kolejno estakadę oraz most, po którym nastąpi zmiana przekroju drogi z jednojezdniowego na dwujezdniowy o dwóch pasach ruchu. Wjazd do tunelu (834 m) będzie poprzedzony 137-m mostem. Po wyjeździe z tunelu, kierowców czekać będzie przejazd przez 3 estakady o łącznej długości 465 m, by na jej końcu wjechać do najdłuższego drogowego tunelu w województwie śląskim (1 km). Końcowa część odcinka drogi S1, to znów zmiana przekroju drogi z dwujezdniowego na jednojezdniowy oraz węzeł Milówka, łączący nowy odcinek drogi z istniejącą estakadą nad miejscowością Kamesznica.

Zadanie to jest jednym z kluczowych przedsięwzięć, które zapewni bezpośrednie szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała – granica polsko-słowacka (Zwardoń) - Svrcinovec (powiat Czadca, Słowacja).

Droga pełnić będzie ponadregionalne połączenie pomiędzy Śląskiem, Beskidem Żywieckim i Śląskim oraz Słowacją, stanowiące część VI korytarza Transeuropejskiej Sieci Drogowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z państwami Europy Południowej i przebiegającego w osi priorytetowej TEN-T nr 15: Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń. Jej realizację podzielono na 3 etapy: Żywiec – Zwardoń, Mikuszowice – Żywiec (ukończone) oraz tzw. obejście Węgierskiej Górki.

Środki finansowe na realizację zadania pochodziły będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz Unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Obecnie na terenie województwa śląskiego przejezdnych jest ponad 131,6 km dróg ekspresowych. Docelowo sieć dróg ekspresowych na terenie województwa śląskiego w perspektywie do 2025 ma zostać rozbudowa do 197,3 km.

Droga ekspresowa S1 na odcinku Bielsko-Biała – Zwardoń aktualnie ma długość 45,115 km. Po wybudowaniu ostatniego brakującego odcinka łącznie będzie miała 53,169 km, co umożliwi kierowcom przejazd z Bielska-Białej na Słowację w niespełna 30 min.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.