budowa 05Droga krajowa nr 10 łączy Szczecin bezpośrednio z Warszawą. Trasa ta docelowo ma mieć od Szczecina do Warszawy klasę drogi ekspresowej. Obecnie na całym odcinku tej drogi w województwie zachodniopomorskim trwają prace projektowe lub realizacja robót budowlanych. S10 jest też przygotowywana do realizacji w kolejnych latach na terenie pozostałych województw. Trasa ta stworzy nowe połączenie w relacji wschód – zachód, obecnie na północ od autostrady A2 brak jest takiego połączenia.

 

- Podjęte w ubiegłym roku przez rząd decyzje o przyznaniu pieniędzy w kwocie niemal 20 milionów złotych na prace przygotowawcze pozwolą na osiągnięcie gotowości do ogłoszenia przetargu na realizację brakujących odcinków S10 w roku 2021 – mówi wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz.

- W marcu tego roku podpisaliśmy umowy na prace projektowe dla całego odcinka od Szczecina do Piły, razem to 114 kilometrów drogi ekspresowej – informuje Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA w Szczecinie. Warto również podkreślić, iż obecnie trwa budowa obwodnicy Wałcza, a na obwodnicy Kobylanki zakończyły się prace nad projektem budowlanym i pod koniec czerwca został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID.

S10 odcinki w realizacji:

Węzeł Szczecin Kijewo, dł. 1,8 km A6, 1,5 km DK 10

Umowę o wartości 56,6 mln zł podpisano 8 września 2017. Wykonawcą robót jest firma Energopol Szczecin S.A. zostały zakończone roboty przygotowawcze, w III kwartale tego roku ruszą zasadnicze roboty budowlane. Zakończenie inwestycji nastąpi w III kwartale 2020 roku.

Węzeł Szczecin Kijewo stanowiący połączenie autostrady A6 z DK 10 został wybudowany w latach 30 ubiegłego wieku, a następnie w latach 70 i 80 został rozbudowany o południową część. Betonowa nawierzchnia autostrady po północnej stronie węzła ma już 80 lat i znajduje się w złym stanie. Część łącznic nie ma pasów włączania i wyłączania, a pozostałe są nienormatywne. Współczesnych parametrów nie spełniają również wiadukty znajdujące się na węźle. Zakres prac obejmie odcinek A6 o długości 1,8 km i DK 10 o długości 1,3 km. Roboty obejmą wyburzenie i wykonanie od nowa obu wiaduktów węzła, budowę nowych łącznic i jezdni zbiorczo – rozprowadzających w ciągu autostrady A6. Nawierzchnia autostrady zostanie przebudowana na bitumiczną, a jezdnie zostaną poszerzone o pas awaryjny. Jezdnia północna S10 zostanie poszerzona do 3 pasów ruchu. W efekcie powstanie nowy, większy węzeł drogowy, który zapewni zarówno znaczącą poprawę płynności, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego na połączeniu autostrady A6 i drogi S10.

Druga jednia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa, dł. 6,4 km

Umowę na zaprojektowanie i budowę o wartości 57,2 mln zł podpisano 12 września 2017. Wykonawcą jest firma Strabag Sp. z o.o. Zakończono już prace nad projektem budowlanym i złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID zarówno dla II jezdni obwodnicy, jak i drogi wspomagającej Niedźwiedź – Zdunowo. Roboty budowlane rozpoczną się wiosną przyszłego roku, a ich zakończenie przewidziane jest na III kwartał 2020 roku.

W ramach inwestycji powstanie druga (północna) jezdni obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo o długości 6,4 km, a istniejąca jezdnia zostanie wyremontowana. Obwodnicę wybudowano 10 lat temu jako drogę jednojezdniową, ale z rezerwą pod drugą jezdnię. Dzięki temu jej dobudowa będzie dużo łatwiejsza, a do wykonania jest tylko jeden wiadukt. W ramach tej inwestycji powstanie również łącznica relacji Szczecin - Kobylanka na węźle Kobylanka (Motaniec) oraz równoległa do DK nr 10 droga wspomagająca Niedźwiedź – Zdunowo o długości 3,2 km. Pozwoli to na likwidację znajdującego się na zachód od węzła Kobylanka skrzyżowania do miejscowości Niedźwiedź. W grudniu 2014 roku zamontowano barierę linową, która rozdzieliła kierunki ruch na tej obwodnicy. To tymczasowe rozwiązanie to okazało się skuteczne i od zamontowania tej bariery nie doszło do żadnego wypadku śmiertelnego.

Obwodnica Wałcza w ciągu drogi S10, dł. 17,8 km

Umowę na budowę obwodnicy o wartości 430,5 mln zł podpisano 18 listopada 2015. Wykonawcą jest firma Energopol Szczecin S.A. Obecnie zaawansowanie robót na obwodnicy wynosi około 70%. Roboty na większości obiektów inżynierskich są już na końcowym stadium, w tym na najdłuższym obiekcie – estakadzie E-2. Trwają też roboty drogowe, na kolejnych odcinkach przyszłej obwodnicy pojawiają się warstwy bitumiczne. Wykonawca zgłosił roszczenia terminowe głównie związane ze złymi warunkami pogodowymi w ubiegłym roku (duża ilość opadów) oraz koniecznością wprowadzenia zmian projektowych. Obecnie roszczenia są analizowane i jest przygotowywany stosowny aneks terminowy. Roboty na obwodnicy Wałcza powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku. Wcześniej mogą zostać udostępnione kierowcom fragmenty trasy, które będą już gotowe.

Obwodnica Wałcza będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na nowej trasie powstaną 4 węzły drogowe. Wałcz Zachód łączący obwodnicę z obecną DK nr 10, Wałcz Północ stanowiący połączenie z DW nr 163, Wałcz Wschód z DK nr 22 i końcowy węzeł Witankowo na włączeniu w DK nr 10 od strony Piły. Zakres robót obejmuje między innymi również budowę 13 wiaduktów, 2 mostów, 2 estakad i 14 przepustów ekologicznych. Dwoma największymi obiektami mostowymi będzie trójprzęsłowa estakada E-1 o długości 278 metrów i trzynastoprzęsłowa estakada E-2 o długości ok 764 m.

S1020cała201134

 S10 odcinki w przygotowaniu:

S10 Szczecin Kijewo – Zdunowo, dł. 6 km, szacowany koszt inwestycji: 190 mln złotych

13 marca 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi S10 na odcinku Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo o długości około 6 km. Dokumentacja powstanie za kwotę 2,292 miliona złotych. W skład zlecanych opracowań będzie wchodziło miedzy innymi opracowanie Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego, uzyskanie decyzji środowiskowej i elementy Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską. Będzie to komplet opracowań i decyzji niezbędnych do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę. Prace projektowe przebiegaj planowo, zostały już wyznaczone warianty przebiegu trasy. Komplet dokumentacji projektowej będzie gotowy do końca 2020 roku, tak aby w 2021 roku być gotowym na ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę drogi.

Nowy odcinek drogi S10 będzie stanowiła wylot ze Szczecina w kierunku wschodnim, ominie Szczecin Płonię i skrzyżowanie z drogą wojewódzką w kierunku Pyrzyc (dawny przebieg DK3). Odcinek rozpoczyna się od węzła Szczecin Kijewo będącego połączeniem autostrady A6 i drogi S10 (węzeł ten jest obecnie w trakcie rozbudowy). Droga będzie prowadzić w kierunku wschodnim w obecnym śladzie DK10 odchodząc od obecnego przebiegu w rejonie stacji paliwowej omijając od północy Płonię. Droga będzie włączała się w istniejący przebieg DK nr 10 za granicą Miasta Szczecin. Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z Płoni – wschodnich przedmieść Szczecina. Kierowcy nie będą musieli już przejeżdżać przez skrzyżowanie z drogą wojewódzką w kierunku Pyrzyc (dawna DK3), nowa droga ominie również znajdujące się na wlocie do miasta skrzyżowanie w kierunku Zdunowa i Wielgowa.

S10 Stargard – Piła, dł. 108 km, szacowany koszt inwestycji: 2,8 mld złotych

29 marca 2018 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej dla odcinka drogi S10 Stargard – Piła (z wyłączeniem obwodnicy Wałcza) o długości 108 km. Umowa opiewa na kwotę 3,77 miliona złotych. W tym roku wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację i złoży wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, która zostanie uzyskana w przyszłym roku. Decyzja ta określi korytarz przebiegu drogi i środowiskowe uwarunkowania jej realizacji. Obecnie trwają prace nad dokumentacją, przyrodniczy wykonują w terenie inwentaryzacje przyrodnicze, które są niezwykle ważną częścią dokumentacji środowiskowej. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie zlecone opracowanie dla tego odcinka Koncepcji Programowej wraz z badaniami geologicznymi, tak aby zakończyć proces przygotowawczy do końca 2020 roku.

Odcinek drogi S10 będzie łączyć obwodnice Stargardu z obwodnicą Wałcza i dalej obwodnicę Wałcza z obwodnicą Piły (połącznie dróg S10 i S11). Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, nowa trasa będzie omijała wszystkie miejscowości na przebiegu drogi krajowej nr 10. Połączenia z pozostałą siecią drogową będą tylko na węzłach drogowych.

Źródło: GDDKiA O/Szczecin

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.