Samorządy subregionu zachodniego województwa śląskiego od kilku lat prowadzą prace, których efektem ma być Regionalna Droga Racibórz – Pszczyna. Pierwsze koncepcje tej drogi datują się na koniec lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie ten projekt został zaliczony do przedsięwzięć strategicznych dla województwa śląskiego, co otwiera możliwość jego współfinansowania z unijnych funduszy perspektywy 2014-2020. Planowana droga jest bowiem powiązana z układem drogowym regionu i będzie stanowić istotne połączenie w transporcie gospodarczym.

W tej chwili jest już wykonany ponad 8-kilometrowy odcinek tej trasy w Żorach (docelowa długość tego odcinka Drogi Regionalnej w Żorach wynosi 11 km). Ta realizacja jest częściowa – obejmuje na razie trasę jednojezdniową. Wykonany odcinek uzyskał blisko 100 mln zł dofinansowania z unijnych funduszy. Pomiędzy Żorami a Pszczyną z kolei na potrzeby Drogi Regionalnej jest modernizowany przez ZDW Katowice 20-kilometrowy odcinek. Na tym fragmencie Droga Regionalna wiedzie istniejącym śladem. Natomiast na końcowym etapie przygotowań jest projekt techniczny ponad 14-kilometrowego odcinka przebiegającego przez Rybnik. Razem z łącznicami drogami serwisowymi do wybudowania będzie blisko 30-kilometrów nowej trasy. Szacowany koszt całego zadania sięga 560 mln zł.

Położenie Rybnika i jego warunki terenowe stanowią poważną barierę w tworzeniu racjonalnego układu komunikacyjnego, wyprowadzającego ruch tranzytowy z miasta. Jedną z zasadniczych przeszkód jest zbiornik wodny będący zalewem technologicznym Elektrowni Rybnik. Posiada on walory sprzyjające rozwojowi turystyki (szczególnie żeglarstwa), jednak blokuje komunikacyjnie zachodnią część miasta, ponieważ trudno przeprowadzić szlak podmokłymi gruntami. Innym problemem z jakim boryka się miasto w realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych są tzw. szkody górnicze. Eksploatacja górnicza powoduje miejscowe trzęsienia ziemi i osadzenia terenu. W takim obszarze trudno wariantowo wyznaczać przebiegi nowych dróg, skoro trasy siłą rzeczy muszą być zawężone do konkretnych miejsc, wolnych od górniczych zagrożeń.

Obecnie zasadniczy trzon układu drogowego Rybnika stanowi droga krajowa nr 78 przecinająca centrum. Wyprowadza ona ruch w kierunku autostrady A4 i Gliwic. Natężenia ruchu sięgają tam 20 tys. pojazdów na dobę. Dopełnieniem tego układu są drogi wojewódzkie, spełniające funkcje dróg wylotowych. Droga nr 935 prowadzi w kierunku Żor i Raciborza. Trasa ta przebiega również przez centrum Rybnika. Droga nr 925 prowadzi z kolei ruch w kierunku węzła Bełk. Większość dróg w Rybniku jest jednojezdniowa (poza jednym blisko dwustumetrowym odcinkiem dwupasmówki). Żadna z tych dróg nie spełnia funkcji obwodnicy odciążającej centrum od ruchu tranzytowego.

W pierwotnych zamierzeniach Droga Regionalna Racibórz – Pszczyna miała być drogą ekspresową. Obecne plany zakładają, że w zależności od odcinka będzie to droga klasy głównej przyspieszonej (GP) bądź klasy technicznej drogi głównej (G). W przeważającej części jej inwestorem będzie samorząd województwa, natomiast na odcinkach miejskich w Żorach i Rybniku za przygotowanie i finansowanie inwestycji, w tym pozyskanie środków unijnych, odpowiadają miejscowe samorządy.

W przypadku Rybnika odcinek Drogi Regionalnej będzie poprowadzony południową stroną miasta jako obwodnica, która wyprowadzi ruch tranzytowy na kierunku południe-północ. Odciąży to centrum Rybnika od ruchu pojazdów wjeżdżających od strony Czech (od Wodzisławia), a podążających na autostrady A1 i A4. Droga regionalna na przebiegu w Rybniku będzie trasą równoległą do autostrady A4.

plan orientacyjny

W Rybniku nowa trasa planowana jest jako droga dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu, klasy GP, o bezkolizyjnych skrzyżowaniach (łącznie 6 węzłów). Na trasie powstanie kilkanaście obiektów inżynieryjnych (mosty, wiadukty, estakady). Droga będzie dostosowana do obciążeń ruchu KR6. Przyjęta prędkość projektowa to 70 km/h, a miarodajna – 90 km/h. W zakresie ochrony środowiska m.in. zaplanowano instalację ekranów akustycznych, przy czym ubiegłoroczna zmiana wartości dopuszczalnych poziomów hałasu umożliwiła ograniczenie ich o prawie 10 km, co z kolei ma niebagatelne znaczenie dla kosztów całego przedsięwzięcia.

węzeł Gotardowicki węzeł Świerklański węzeł Chwałowicki
węzeł Śródmiejski węzeł Wodzisławski węzeł Grota-Roweckiego

AS

Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku Rybnik – Żory prezentował Janusz Koper – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rybnika ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej, podczas  77 Seminarium szkoleniowego Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu, które odbyło się w Rybniku w dniach 4-6 kwietnia 2013 r. Seminarium Stowarzyszenia KLIR Honorowym Patronatem objął Prezydenta Miasta Rybnika - Adam Fudali.

77 Seminarium szkoleniowe Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu zostało poświęcone trendom w projektowaniu infrastruktury drogowej oraz zarządzaniu drogami, w tym zmianom przepisów w zakresie zarządzania i organizacji ruchu. Tematyka seminarium objęła między innymi zagadnienia standardów dróg tzw. wybaczających błędy kierowców, które omówił prof. Marian Tracz z Politechniki Krakowskiej. Z kolei Grzegorz Mucha z Departamentu Transportu Drogowego MTBiGM przedstawił zmiany wprowadzone w latach 2010-2012 do ustawy Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych dotyczących znaków i sygnałów drogowych. Natomiast Piotr J. Graczyk – sekretarz KLIR, przedstawił sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Technicznej „Modelowanie podróży i prognozowanie Ruchu”, która miała miejsce w listopadzie ubiegłego roku w Krakowie. Zwrócił przede wszystkim uwagę na inicjatywę Andrzeja Krycha z Politechniki Poznańskiej, dotyczącą potrzeby zawiązania sieciowego klastra technologicznego w celu rozwoju metod modelowania, prognozowania i symulacji ruchu. Celem inicjatywy jest skoordynowanie odpowiednich działań na rzecz unowocześnienia warsztatu profesjonalnego w zakresie badań i zastosowań modelowania ruchu, planowania i zarządzania ruchem. Andrzej Krych proponuje projekt MOSTAR (Modularne Oprzyrządowanie Systemowe Transportowych Analiz Ruchu) oparty o klaster technologiczny ośrodków badawczo-rozwojowych, innowacyjnych biur projektowych i instytucji publicznych.

W ramach wycieczki technicznej uczestnicy seminarium zobaczyli śląskie inwestycje drogowe, które zostały oddane do użytku w latach 2010 – 2012. Organizacji  Seminarium podjął się Jerzy Wróbel - szef  Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika, członek Klubu Inżynierii Ruchu.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.