edroga031Zakończył się już podział środków dostępnych w ramach rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji na drogach samorządowych w 2016 roku. Cała kwota w wysokości 336 mln zł została rozdysponowana. Poziom dofinansowania z rezerwy to 50% wartości zadania.

Dofinansowanie dla realizowanych zadań uzyskało 169 jednostek samorządu terytorialnego w tym:
- 12 województw, na kwotę 27,3 mln zł,
- 119 powiatów, na kwotę 120,6 mln zł,
- 38 prezydentów miast na prawach powiatu, na kwotę 165,1 mln zł,
- prezydent Świnoujścia na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, na kwotę 23 mln zł.

W 2016 roku dofinansowanie uzyskały zadania inwestycyjne obejmujące budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich, którym nadane zostały jednolite numery inwentarzowe, posiadające decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zadania remontowe dróg i obiektów inżynierskich na drogach krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu.

Środki z rezerwy subwencji ogólnej są przeznaczane na:
- dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,
- remont, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu,
- utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę.

Rezerwa subwencji ogólnej funkcjonuje od 1999 r. Corocznie środki dzielone są według ściśle ustalonych kryteriów uzgodnionych wspólnie przez stronę rządową i samorządową. Rezerwa jest tworzona co roku w budżecie państwa na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Wykaz dofinansowanych inwestycji w załączniku poniżej.

Źródło: MIB

Załączniki:
Pobierz (wykaz.pdf)wykaz.pdf[ ]455 kB
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.