contentmap_plugin

excavators 800996 960 720W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace budowlane na obwodnicy Sanoka. Wykonawcą prac jest konsorcjum spółek: Max Bögl Polska Sp. z o.o. i Max Bögl Stiftung & Co. KG. Wartość umowy to prawie 140 mln zł, a zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2019 roku.

Inwestycja obejmuje budowę ok. 7-kilometrowej obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Obwodnica realizowana jest w systemie „projektuj-buduj”. Oznacza to, że wykonawca opracował dokumentację projektową, uzyskał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), a następnie mógł przystąpić do budowy trasy.

Zakres inwestycji obejmuje realizację następujących elementów:
- budowę jednojezdniowej drogi krajowej klasy GP o przekroju 2+1;
- budowę 4 skrzyżowań jednopoziomowych w ciągu obwodnicy;
- budowę przejść dla zwierząt i innych urządzeń ochrony środowiska;
- budowę obiektów inżynierskich (8 mostów, 4 wiadukty, 18 przepustów);
- budowę jednej pary Miejsc Kontroli Pojazdów;
- budowę elementów odwodnienia;
- budowę oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
- budowę oświetlenia drogowego;
- przebudowę kolidujących z trasą obwodnicy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej (gaz – 1,4 km, linie  energetyczne 9,8 km, kanalizacja – 8,4 km, wodociągi – 2,1 km, teletechnika – 9,77 km).

Początek obwodnicy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28), a koniec stanowi włączenie drogi obwodowej do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego). Obwodnica Sanoka przebiegać będzie w terenie zróżnicowanym wysokościowo. Teren inwestycji można sklasyfikować jako teren falisty i częściowo górski. W większej części teren, przez który przebiegać będzie obwodnica jest terenem niezabudowanym, rolniczym oraz zajętym przez ogródki działkowe. Rejon zurbanizowany występuje na początkowym oraz końcowym odcinku, a także w okolicy ul. Okulickiego. Na początkowym odcinku drogi występują obszary leśne o charakterze łęgowym i gospodarczym. Po północno - wschodniej stronie obwodnicy przepływa rzeka San, posiadająca częściowe obwałowania przeciwpowodziowe. Inwestycja przekracza rzekę Sanoczek, Potok Płowiecki i jego prawy dopływ, dopływ spod Góry Stróżowskie Łazy, Potok Stróżowski i ciek wodny (bez nazwy).

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sanoka jest przede wszystkim wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowy miasta Sanoka, a przez to odciążenie układu komunikacyjnego miasta, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na drogach DK 28 i DK 84. Inwestycja poprawi również dostępność ekonomiczną i komunikacyjność regionu, zostanie skrócony czas podróży, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.