budowa 06Aktualizacja Programu Budowy Dróg Krajowych na lata do 2023 roku (z perspektywą 2025) oznacza zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na drogi krajowe ze 107 mld zł na 135 mld zł. Nowelizacja programu zapewnia również priorytetowe potraktowanie S19 i zapewnienie jej finansowanie na całej długości, a tym samym na jej przebiegu w Podlaskiem.

Z projektu uchwały Rady Ministrów wynika, że do chwili zamknięcia programu ma powstać cała podlaska część S19:
- granica państwa – Białystok,
- Białystok - Lubartów - na odcinku Choroszcz (węzeł Białystok Zachód) – Ploski oraz Ploski – Chlebczyn (woj. mazowieckie).

Takie założenie nie przesądza o tym jak przebiegać będzie S19 na północ od Białegostoku, natomiast potwierdza przebieg S19 na południe, na kierunku Białystok – Lublin.

Przyjęcie aktualizacji PBDK na lata 2014-2023 (2025) oznacza konieczność intensyfikacji prac przygotowawczych nad S19 na Podlasiu. W połowie czerwca oddział uzyskał zgodę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na rezygnację z Koncepcji Programowej dla odcinka Sochonie – Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł „Białystok Zachód”). Dzięki takiemu rozwojowi sytuacji rozpoczęto przygotowania materiałów do przetargu w systemie „Projektuj i buduj”, czyli obecnie najszybszym możliwym trybem na zrealizowanie tej inwestycji.

Ze względu na teren, przez który droga ma prowadzić, przed ogłoszeniem przetargu na realizację w trybie projektuj i buduj zostaną jeszcze wykonane badania geologiczne (odrębny przetarg na wyłonienie wykonawcy badań – planowany w 2017).

Najnowszy harmonogram prac nad odcinkiem Sochonie – Dobrzyniewo – Choroszcz:
- 2017/2018 – badania geologiczne,
- IV kw. 2018 – ogłoszenie przetargu na P&B,
- III kw. 2019 – podpisanie umowy z wykonawcą P&B,
- III/IV kw. 2020 – wniosek o ZRID,
- I kw. 2021 – uzyskanie ZRID,
- I kw. 2021 – rozpoczęcie robót budowlanych,
- II kw. 2023 – zakończenie inwestycji.

Odcinek krótki, ale bardzo ważny

Będzie to pierwszy realizowany odcinek S19, i choć to fragment relatywnie krótki (16 kilometrów, w tym 7 km drogi ekspresowej), ale mający znaczenie strategiczne dla układu dróg krajowych w okolicy Białegostoku.

Wybudowanie tego fragmentu drogi ekspresowej S19 (Dobrzyniewo – Choroszcz) i DK 65 (Sochonie – Dobrzyniewo) pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z tzw. Trasy Generalskiej w Białymstoku, czyli miejskiej obwodnicy. Dzięki temu m.in. skończą się korki przy wylocie na Augustów, a na całej obwodnicy znacząco spadnie liczba pojazdów ciężkich.

Niezależnie od tego, jaki ostatecznie zostanie przyjęty wariant przyszłego przebiegu S19 (czy od Sokółki przez Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo, czy Sokółka – Czarna Białostocka – obw. Wasilkowa), to i tak połączenie z S8 w kierunku na Warszawę zapewni właśnie dwujezdniowy odcinek Dobrzyniewo – Choroszcz.

Wybudowanie odcinka Sochonie – Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł Białystok Zachód) oznacza także realizację na drodze ekspresowej S8 węzła „Białystok Zachód”, który będzie w przyszłości miejscem połączenia S8 z tzw. Via Carpatią (S19) od Lublina do Białegostoku.

Dokumentacja i środowisko

Pozostałe odcinki S19 są w fazie aktualizacji Studium Techniczno Ekonomiczno - Środowiskowego i materiałów do wniosku o decyzje środowiskową.

Według najnowszych planów najszybciej rozpocznie się realizacja dwóch odcinków: Kużnica (granica państwa) – Sokółka (35 km) i Ploski – Chlebczyn z obejściem Bielska Podlaskiego i Siemiatycz (68 km).

Zawansowanie prac przygotowawczych wskazuje, że w przyszłym roku możliwe będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych dla obu tych odcinków i uzyskanie tych decyzji. Wówczas realne jest ogłoszenie przetargu w IV kw. 2018 i podpisanie umowy w systemie "projektuj i buduj" w IV kw. 2019. Roboty budowlane na obu odcinkach prowadzone byłyby w latach 2021–2023 roku

Z kolei w latach 2022–2024 wybudowana zostałaby tzw. Południowa Obwodnica Białegostoku, czyli odcinek Choroszcz (węzeł „Białystok Zachód” ) – Ploski o długości 42 km (S19) i 13 km odcinkiem DK 65 Kudrycze – Kuriany Grabówka.

Odcinki S19 na północ od Białegostoku powstaną po wyborze (prawdopodobnie w 2019 roku) ostatecznego przebiegu S19 pomiędzy Sokółką a Choroszczą, a precyzyjniej węzłem Białystok Zachód. Obecne analizowane i porównywane są dwa korytarze:

1. Sokółka – Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł Białystok Zachód).
2. Sokółka - Czarna Białostocka – węzeł Św. Woda – węzeł Sochonie – w. Dobrzyniewo – Choroszcz (węzeł Białystok Zachód).

Realizacja planowana jest na lata 2023-2025, a więc w ramach obecnego PBDK 2014-2023 (2025).

Źródło: GDDKiA O/Białystok

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.