Spis treści

Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) jako kryterium wyboru w mostownictwie cz. IIIWyniki wykonanej analizy LCA wskazują, że całkowity ekowskaźnik dla pomostu żelbetowego wynosi 167 kPt. Największy negatywny wpływ na środowisko jest generowany przez ten pomost w fazie użytkowania (71%). Jest to związane z niską trwałością pomostu i koniecznością wymiany po 30 latach. Proces wymiany powoduje podwojenie obciążenia środowiskowego z fazy produkcji, a ponadto dochodzą obciążenia związane z zakłóceniami ruchu pojazdów (korki). Obojętna środowiskowo jest faza zagospodarowania końcowego materiałów z rozbiórki żelbetu.

Ekowskaźnik dla pomostu stalowego wynosi 176 kPt. W tym przypadku prawie 93% obciążenia środowiskowego generuje faza produkcji, a głównie produkcja stali, wytworzenie i montaż konstrukcji oraz jej zabezpieczenie antykorozyjne. Konieczność odnowy tego zabezpieczenia jest w zasadzie jedynym poważnym obciążeniem środowiskowym pomostu w fazie użytkowania. Należy zwrócić także uwagę na ujemny (tzn. korzystny) wpływ złomowania i powtórnej przeróbki stali w fazie zagospodarowania końcowego.

Całkowity ekowskaźnik dla pomostu aluminiowego wynosi 92 kPt. W tym przypadku również faza produkcji najbardziej obciąża środowisko (ponad 200 kPt). Jednakże jej negatywny wpływ prawie w połowie „łagodzi” faza zagospodarowania końcowego, tj. recykling oraz użycie aluminium wtórnego w następnej produkcji. Należy także zwrócić uwagę na prawie nie obciążającą środowiska fazę użytkowania pomostów aluminiowych.

Uzyskane wartości ekowskaźników (kPt) dla wszystkich trzech porównywanych wariantów pomostów przedstawiono na rys. 4, 5 i 6. Dla każdego z wariantów pomostów wyniki badań zaprezentowano w postaci czterech wykresów: pierwszy porównuje trzy główne fazy całego cyklu życia pomostu (produkcja, użytkowanie, końcowe zagospodarowanie) i podaje całkowity ekowskaźnik dla danego rodzaju pomostu, trzy następne podają ekowskaźniki dla poszczególnych faz, z rozbiciem na główne materiały (w fazie produkcji) i procesy (w fazie użytkowania).

Rys. 4. Wyniki analizy LCA dla pomostu żelbetowego Rys. 5. Wyniki analizy LCA dla pomostu stalowego

Interpretację wyników analizy LCA przeprowadzono jedynie na poziomie globalnego ekowskaźnika ocenianego systemu (wariantu pomostu). Na tym etapie analizy stosunkowo niewiele wiadomo o strukturze wpływu na środowisko. Aby uzyskać takie informacje należy wyniki globalne poddać stopniowej dezagregacji, schodząc na coraz niższe poziomy ich modyfikacji (kategorie szkód, kategorie wpływu). Tak szczegółowa ocena środowiskowa pomostów nie jest jednak przedmiotem niniejszej pracy.

Rys. 6. Wyniki analizy LCA dla pomostu aluminiowego Rys. 7. Końcowe porównanie pomostów pod względem wpływu na środowisko

Na rys. 7 porównano badane warianty pomostów pod względem ich wpływu na środowisko, mierzonego ekowskaźnikiem (w kPt). Całkowity szkodliwy wpływ pomostu aluminiowego w 60-letnim cyklu życia stanowi jedynie 52% wpływu pomostu stalowego i 55% wpływu pomostu żelbetowego. Wynik taki uzyskano pomimo ponad 4-krotnie większej szkodliwości pomostu aluminiowego od pomostu żelbetowego w fazie produkcji. Szkodliwość środowiskowa pomostu aluminiowego w fazie produkcji wynika głównie z procesu produkcji aluminium pierwotnego (134 kPt). Jest ona jednak w 90% rekompensowana przez recykling aluminium, czyli korzystne działanie na środowisko spowodowane ograniczeniem produkcji aluminium pierwotnego o masą poddaną recyklingowi. Stosunkowo duży wpływ środowiskowy ma także proces wytwarzania konstrukcji aluminiowej (51 kPt), co związane jest z dużą objętością konstrukcji oraz dużą ilością spawania. W tej fazie pomost aluminiowy jest także nieznacznie bardziej szkodliwy od pomostu stalowego (48 kPt). Natomiast jak należało się spodziewać zdecydowanie najlepszy pod względem środowiskowym jest pomost aluminiowy w fazach użytkowania i zagospodarowania końcowego. Korzyści środowiskowe w fazie użytkowania wynikają głównie z trwałości stopu aluminium oraz braku konieczności wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego. W związku z tym obciążenie środowiskowe generowane przez pomost aluminiowy w tej fazie jest znikome, w przeciwieństwie do pomostów żelbetowego (120% większe obciążenie) oraz stalowego (blisko 40% większe obciążenie). Jednakże główne „oszczędności” dla środowiska generuje pomost aluminiowy w fazie zagospodarowania końcowego, dzięki ponad 90% recyklingowi aluminium i odzyskowi pełnowartościowego metalu. Głównie dzięki temu końcowy wynik analizy LCA dla pomostu aluminiowego jest najkorzystniejszy.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.