edroga170Prezydent m.st. Warszawy odwołał się od wydanej w grudniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku decyzji środowiskowej dla wschodniej obwodnicy Warszawy. Wybrany wariant trasy został przyjęty wbrew głosom mieszkańców, jest niezgodny z miejskimi planami i stanowiskiem Rady Miasta.

 

– Mieszkańcy stolicy czują się oszukani. Decyzja została wydana dla tzw. wariantu zielonego, prowadzącego część trasy na nasypie dzielącym centrum Wesołej na dwie części, oddzielając tym samym połowę mieszkańców od komunikacji i najważniejszych instytucji. Trasa została wybrana pomimo licznych protestów, wbrew stanowisku Rady Miasta i jest niezgodna z dokumentami planistycznymi stolicy i województwa mazowieckiego. Dlatego wniosłem o uchylenie wydanej w grudniu decyzji i o wybranie do realizacji wariantu trasy poprowadzonej częściowo w tunelu. Wniosłem również o niezwłoczne zawieszenie wykonania i uchylenie nadanego decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Przypomnijmy, że wydając decyzję Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku (RDOŚ) wybrał przebieg wschodniej obwodnicy Warszawy wskazany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Stało się to wbrew stanowiskom samorządów, w tym Warszawy, przez które trasa ekspresowa ma przebiegać.

Władze stolicy wielokrotnie wskazywały na niezgodność proponowanych rozwiązań z dokumentami planistycznymi nie tylko Warszawy, ale i województwa mazowieckiego. Należy podkreślić, że w przygotowywanym obecnie projekcie nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego zawarty jest przebieg obwodnicy, gdzie trasa przebiega częściowo w tunelu przez południową część Wesołej, z dala od jej centrum.

To nie jedyny powód odwołania się m.st. Warszawy od decyzji RDOŚ w Białymstoku. Przede wszystkim zmiana przebiegu trasy narusza osiągnięty kompromis przewidujący budowę tunelu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej pomiędzy ulicami Niemcewicza i Uroczą. Co więcej, trasa szybkiego ruchu będzie generowała hałas i spaliny, a obwodnica przetnie na pół tę część Wesołej, w której są m.in. komunikacja miejska i kluczowe instytucje, w tym placówki oświatowe. Spowoduje także zniszczenie okolicznych terenów leśnych (Las Milowy) służących mieszkańcom zarówno do rekreacji, jak i codziennej komunikacji (m.in. dojścia do komunikacji miejskiej).

Kolejną kwestią jest lokalizacja trasy w bezpośrednim sąsiedztwie ujęć wód podziemnych w rejonie Sulejówka i Wesołej. W przypadku Warszawy powyższe ma szczególne znaczenie dla położonego najbliżej ujęcia przy ul. 1 Pułku Praskiego. Obecnie jakość pobieranej wody pozwala na jej bezpośrednie dostarczanie do mieszkańców, a ewentualne jej pogorszenie jakości zmusiłoby miasto do poniesienia kosztów pilnej budowy stacji uzdatniania wody lub zapewnienia mieszkańcom innego źródła (budowa nowych magistrali). Niestety w wydanej w grudniu decyzji środowiskowej problem oddziaływanie przedsięwzięcia na wody podziemne nie został uwzględniony.

Decyzje podjęte bez udziału mieszkańców
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przed ostatecznym wyborem trasy prezentowała głównie wariant z tunelem, czyli akceptowane w ramach dotychczasowych konsultacji społecznych, kompromisowe rozwiązanie. Następnie jednostronnie, bez udziału czy informowania jednostek samorządu, GDDKiA dokonała zmiany sposobu oceny wariantów trasy poprzez przypisanie innych wag poszczególnym kryteriom, co spowodowało, że o ostatecznym wyborze zdecydowały kryteria ekonomiczne i techniczne, a wpływ na decyzje aspektów środowiskowych i społecznych został zmarginalizowany.

Z kolei działania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku mocno utrudniły dostęp mieszkańcom do prowadzonego postępowania. Rażącym naruszeniem ich prawa do współdecydowania o finalnym kształcie inwestycji było wyznaczenie terminu konsultacji w okresie świątecznym. Podobnie negatywny był brak zorganizowania w Wesołej spotkania z mieszkańcami, które pozwoliłoby na bezpośrednie wyrażenie opinii, złożenie uwag i wniosków. To dziwi szczególnie w kontekście już ograniczonego dostępu do akt sprawy przez przeniesienie postępowania do RDOŚ w Białymstoku i udostępniania początkowo dokumentów wyłącznie tam. Materiały upublicznione zostały w formie elektronicznej dopiero po spotkaniu zorganizowanym niezależnie przez burmistrza Wesołej pod koniec marca 2018 r.

Stanowisko Rady m.st Warszawy
W sprawie przebiegu wschodniej obwodnicy Warszawy negatywnie wypowiedziała się również Rada m.st. Warszawy w Stanowisku nr 66 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia protestu dot. preferowanych wariantów Wschodniej Obwodnicy Warszawy oraz rezygnacji z przeprowadzenia rozpraw administracyjnych w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Wskazała, że jednostronna decyzja inwestora o zmianie oceny wariantów, a w jej wyniku zmianie preferowanego przebiegu trasy, narusza osiągnięty kompromis przewidujący budowę tunelu w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, powoduje zniszczenie intensywnie użytkowanego społecznie terenu leśnego oraz rażąco narusza prawo mieszkańców m.st. Warszawy do współdecydowania o finalnym kształcie inwestycji.

Rada Miasta stanowczo zaprotestowała przeciwko wskazaniu przez GDDKiA przebiegu trasy przez dzielnicę Wesoła (wariantu 3, tzw. zielony) oraz jako zapasowego wariantu 2C (bez tunelu - po terenie).

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.