bridge 1081902 960 720Trwają prace projektowe związane z przygotowaniem tymczasowej przeprawy przez Wisłę w Toruniu, która będzie wykorzystywana podczas remontu i rozbudowy mostu im. Józefa Piłsudskiego.

 

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przygotowuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia remontu i rozbudowy starego mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego. Jednym z elementów tego zadania jest uruchomienie oczekiwanej przez torunian tymczasowej przeprawy drogowej przez Wisłę, której zadaniem będzie zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych związanych z tym remontem. Dzięki pozytywnej decyzji Ministra Energii miastu udało się pozyskać specjalistyczną konstrukcję składanego mostu drogowego typu DMS-65, który po zmontowaniu zapewni dwie jezdnie po jednym pasie ruchu.

Most tymczasowy zostanie zbudowany w zachodniej części miasta, na przedłużeniu drogi wojewódzkiej nr 257, w miejscu wskazanym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia jako lokalizacja takiej przeprawy. Dojazd będą zatem stanowiły: od strony północnej ul. Przybyszewskiego, a od strony południowej ul. Zagrodowa/Przy Grobli, znajdujące się w ciągu wyżej wymienionej drogi wojewódzkiej. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące budowy tego obiektu i remontu dojazdów do dróg publicznych. Projektanci opracowali koncepcję uwzględniającą wymagania drogowe, w tym poprawę komfortu jazdy poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej bez zmiany geometrii jezdni, a także budowę chodników na całym przebiegu zarówno ul. Przybyszewskiego jak i Zagrodowej. Planuje się także uzupełnienie oświetlenia drogowego, przebudowę parkingu w pobliżu skrzyżowania ul. Przybyszewskiego z ul. Bydgoską oraz poprawę zagospodarowania miejsca do parkowania pojazdów przy ul. Przybyszewskiego przed wjazdem do ogrodów działkowych po stronie wschodniej, z którego już obecnie korzystają użytkownicy ogrodów.

Projektowanie odbywa się w trybie partycypacyjnym, z udziałem mieszkańców, w szczególności obecnych użytkowników ul. Przybyszewskiego. W połowie lipca odbyły się spotkania projektowe i uzgodnieniowe z udziałem zarządów ogrodów działkowych zlokalizowanych przy ul. Przybyszewskiego, reprezentantami Toruńskiego Stowarzyszenia Wolontariuszy Schroniska, a także SANEPID-u. Omawiano proponowane rozwiązania projektowe oraz uzgadniano szczegóły dotyczące bezpieczeństwa drogowego, w szczególności ruchu pieszych i rowerzystów, miejsc i warunków technicznych przekraczania jezdni, sposobów ograniczenia prędkości samochodów czy udostępniania terenów w celu uniknięcia wycinki drzew.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.