obw.20Zatora 0128 stycznia GDDKiA podpisała umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. Zadaniem wykonawcy będzie również uzyskanie decyzji administracyjnych i sprawowanie nadzoru autorskiego nad budową. To pierwsza umowa podpisana przez GDDKiA, w której wykonawca zobowiązany jest do zastosowania metodyki i narzędzi BIM.

 

Obwodnica Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28 będzie realizowana w ramach projektu pilotażowego, związanego z zastosowaniem metodologii i narzędzi BIM. Projekt pilotażowy służy edukacji i pobudzeniu polskiego rynku budowlanego w zakresie wdrożenia BIM oraz zainicjowaniu procesów cyfryzacji w systemie zamawiania, realizacji i utrzymania obiektów drogowych w Polsce.

Building Information Modeling jest nowoczesną technologią, w której stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje możliwe do wykorzystania na każdym etapie inwestycji - od projektu przez realizację po odbiór prac, a następnie utrzymanie i zarządzanie. Decyzja o przeprowadzeniu projektu pilotażowego z zastosowaniem BIM została podjęta pod koniec 2017 r.

W projekcie pilotażowym wykonawcę zobowiązano do efektywnego wdrożenia metodyki BIM w środowisko projektu infrastrukturalnego, mając na względzie następujące przesłanki:
- uzyskanie projektu o jak najlepszej jakości zarówno w zakresie merytoryki projektu, jak i zawartości informacyjnej dokumentacji,
- usprawnienie procesów decyzyjnych poprzez efektywne wykorzystanie posiadanych i gromadzonych danych na etapie projektowania,
- skuteczne zdefiniowanie i optymalizacja procesów obiegu informacji,
- skuteczną analizę ryzyk już na etapie przygotowania i projektowania, pozwalająca minimalizować skutki ich wystąpienia na etapie realizacji,
- zlokalizowanie źródeł problemów napotykanych podczas realizacji prac projektowych, zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawców czy organów administracji, określenie genezy tych problemów i wskazanie możliwych rozwiązań.

W trakcie pierwszych czterech tygodni wykonawca ma opracować plan wykonania BIM, w którym przedstawi strategię oraz szczegółowy plan implementacji technologii BIM. Uwzględnieni w nim wszystkie aspekty określone w Wymaganiach Informacyjnych Zamawiającego (EIR), czyli dokumencie opisującym oczekiwania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie dokumentacji projektu BIM oraz procesów komunikacji i standaryzacji. W trakcie dalszej realizacji zadania wykonawca będzie wdrażał standardy obiegu informacji z wykorzystaniem środowiska CDE (ang. Common Data Environment), czyli platformy do zarządzania dokumentacją projektu i wymiany informacji. Opracuje również modele BIM służące przekazywaniu informacji projektowej.

Etapowa realizacja umowy
Realizacja wszystkich aspektów podpisanej umowy została podzielona na IV etapy , przy czym etap II będzie realizowany równolegle z etapami III i IV:
- etap I - opracowanie z zastosowaniem metodyki i narzędzi BIM kompleksowej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, projekt wykonawczy, dokumentacja projektu BIM) wraz z opracowaniami towarzyszącymi oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 24 miesiące
- etap II - wykonanie czynności i opracowanie dokumentacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 25 miesięcy
- etap III - udzielanie wyjaśnień na zapytania wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane - 7 miesięcy
- etap IV - sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych - 18 miesięcy

Wszystkie etapy łącznie potrwają 49 miesięcy.

Lokalizacja i przebieg obwodnicy
Obwodnica Zatora klasy GP (główna przyspieszona) usytuowana będzie w powiecie oświęcimskim jako nowy odcinek drogi krajowej nr 28 i będzie stanowić obejście miasta od strony zachodniej. Początek inwestycji znajdzie się na wlocie istniejącego w ciągu drogi krajowej nr 44 ronda, natomiast koniec zostanie dowiązany do istniejącego odcinka drogi krajowej nr 28.

Obwodnica będzie miała jedną jezdnię o długości 2,1 km. Przebudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej nr 781. Powstanie pięć obiektów inżynierskich, w tym dwa wiadukty, most i dwa przepusty, skrzyżowania, drogi dojazdowe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie naprowadzające). Przebudowana i wybudowana zostanie infrastruktura techniczna. Dla inwestycji wydana jest ostateczna decyzja środowiskowa, przygotowana została także koncepcja programowa.

Koszt prac projektowych i nadzoru nad budową wyniesie 2 214 369 zł brutto.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.