edroga023110 mln zł kosztowały dwie inwestycje na wielkopolskich drogach wojewódzkich: rozbudowa DW nr 196 na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec oraz budowa obwodnicy Wągrowca w ciągu DW nr 241.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 na odcinku Murowana Goślina – Wągrowiec” zrealizowana została w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach inwestycji przebudowano 28,37 km dróg, a jezdnię poszerzono do 7 metrów. Umocnione zostały pobocza po obu stronach jezdni, przebudowano skrzyżowania z drogami przecinającymi przebudowaną drogę, wybudowano i przebudowano m.in. zatoki autobusowe oraz chodniki i ścieżki rowerowe. Powstały również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Całkowita wartość inwestycji to 69 mln zł, w tym 58,8 mln zł to udział środków UE.

„Budowa obwodnicy miejscowości Wągrowiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241” to inwestycja obejmująca budowę nowego odcinka drogi (1,56 km) od istniejącego skrzyżowania typu rondo znajdującego się na ul. Skockiej (DW 196) do skrzyżowania z ul. Rogozińską (DW 241) oraz remont nawierzchni na odcinku istniejącej obwodnicy miasta (6,2 km). Początek odcinka objętego remontem zlokalizowany był przy rondzie na skrzyżowaniu ulic Skockiej i 11 listopada, a koniec znajduje się przy rondzie na ulicy Kcyńskiej. Teren, przez który przebiega nowo wybudowany odcinek to głównie pola, lasy oraz tereny bagienne rozciągające się na obrzeżach jeziora Łęgowskiego i wzdłuż rzeki Wełny. W ramach inwestycji, oprócz ciągu pieszo – rowerowego czy zainstalowania oświetlenia wzdłuż całej obwodnicy, wybudowano czteroprzęsłowy most na rzeką Wełną o długości 164 m. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z WRPO 2007-2013 w wysokości ponad 31 mln zł, przy całkowitej wartości inwestycji wynoszącej 40,886 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.