budowa 03GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na budowę 17-km odcinka autostrady A1 pomiędzy granicą województwa łódzkiego i śląskiego a węzłem Rząsawa.

 

Wybrany wykonawca (Polaqua Sp. z o.o.) zaoferował wykonanie zadania za kwotę ok. 596,5 mln zł w czasie 35 miesięcy. W tym czasie będzie musiał również uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Zamówienie realizowane będzie w formule „projektu i buduj”.

Oferta otrzymała największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, w tym 60 pkt. za cenę.

Kryteria pozacenowe:
– „Równość podłużna nawierzchni” - 8 pkt.,
– „Personel Wykonawcy” - 6 pkt.,
– „Termin realizacji kontraktu” – 12 pkt.,
– „Zapewnienie przejezdności” – 9 pkt.,
– „zagospodarowanie destruktu” – 5 pkt.

Wykonawca będzie miał za zadanie, wykonać niezbędną dokumentację techniczną i projektową, uzyskać niezbędne decyzje dla budowy oraz użytkowania autostrady, wybudować autostradę w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1. Przekrój budowanej autostrady składać się będzie z 2 jezdni z nawierzchni betonowej, każda po 3 pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pasa awaryjnego o szerokości 3 m i pasa dzielącego o szerokości 5 m.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.